Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Program- Czysta Gmina Zawiercie Łapie Deszczówkę- 2021 r

Program- Czysta Gmina Zawiercie Łapie Deszczówkę- 2021 r

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski ogłasza nabór wniosków o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Termin i sposób składania wniosków o użyczenie zbiornika:

 • Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.zawiercie.euwww.czystagmina.zawiercie.eu oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Krzywa 3.
 • Wnioski o użyczenie zbiornika można składać od 19 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r.
 • Złożone wnioski poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia.
 • Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją w formie pisemnej, należy składać bezpośrednio do skrzynki podawczej w Urzędzie Miejskim z siedzibą w Zawierciu przy
 • ul. Leśnej 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42- 400 Zawiercie.
 • O przyznaniu zbiorników decydować będzie kolejność złożonych wniosków rozpatrywanych na bieżąco do momentu wyczerpania puli zakupionych pojemników. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku dla danej nieruchomości o przyznaniu zbiornika decydować będzie kolejność złożonych wniosków dla danej nieruchomości.

Wniosek o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie, który spełni warunki określone w Programie tj.

- Jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym znajdującej się na terenie Gminy Zawiercie nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej;

- Na nieruchomość, której dotyczy wniosek złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z wyjątkiem deklaracji „zerowej”;

- Nie posiada względem Gminy Zawiercie zaległości z tytułu podatków i innych opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Udokumentuje wywiązywanie się z obowiązku prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

 • Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

- Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości tj. własności, współwłasności, wieczystego użytkowania w formie aktualnego wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub odpisu z ksiąg wieczystych nie starsze niż 3 miesiące. W przypadku braku założonej księgi wieczystej na dzień składania wniosku do posiadanego tytułu prawnego nieruchomości – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.

- W przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.

- W przypadku, gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek, przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii umowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu na odprowadzanie ścieków lub ostatniej faktury dotyczącej płatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.

- W przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii umowy lub dowodów uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku tytułem potwierdzenia wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych
z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy.

 • Na jedną nieruchomość przysługuje użyczenie tylko jednego zbiornika na podstawie podpisanej przez Wnioskodawcę umowy użyczenia na okres 24 miesięcy, po tym okresie zbiornik przechodzi na własność Wnioskodawcy.

Rozpatrywanie wniosków

 • Złożone wnioski będą weryfikowane według kolejności ich złożenia pod względem spełnienia warunków określonych w Programie.
 • W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku, Wnioskodawca o terminie podpisania umowy i odbiorze pojemnika będzie informowany mailowo lub pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku nie podania adresu e-mail.
 • Informacja o odmowie zawarcia umowy z powodu niespełnienia warunków określonych w Programie zostanie przekazana Wnioskodawcy w formie pisemnej.
 • W przypadku niepodpisania umowy użyczenia przez Wnioskodawcę we wskazanym terminie zbiornik  zostanie przyznany kolejnej osobie zgodnie z zapisami Programu.

Podstawą jest Zarządzenie nr 1051/2021 z dnia 15 marca 2021 r.

Szczegóły realizacji Programu określone zostały w załączonym zarządzeniu nr 1051/2021 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 15.03.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Informacji na temat Programu „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Zawierciu

Ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie 

Telefon: 32 67 223 40 lub 32 67 235 70

Telefon: 32 67 223 40 lub 32 67 235 70

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.