Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Trwają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Trwają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399) raz na dwa lata obowiązkowej kontroli podlegają nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do posiadania pisemnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisanej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (aktualny wykaz przedsiębiorców znajduje się pod adresem: www.czystagmina.zawiercie.eu w zakładce gospodarka komunalna/podmioty odbierające nieczystości ciekłe) oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie usługi.

Zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Zawiercie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia lub powstania nadmiernego osadu w osadniku w przydomowej oczyszczalni ścieków. Nieczystości ciekłe z nieruchomości zamieszkałych powinny być opróżniane z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy, zaś osady z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni usuwane zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych.

Na terenie Gminy Zawiercie prowadzone są kontrole w tym zakresie przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej.  Podczas kontroli należy okazać zawartą umowę na świadczenie usług opróżniania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych jest sporządzony protokół.

Kontrola  przeprowadzana  jest na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Informacji dotyczących kontroli udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, nr tel. 32 67 235 70 i 32 67 223 40.

26

KWI

2024

213

razy

czytano

3/268

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.