Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Deklaracje

Informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ten obowiązek dotyczy również: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotów władających nieruchomością, pełnomocnika. W przypadku budynków wielorodzinnych, w którym lokale stanowią odrębną własność, deklarację za wywóz odpadów komunalnych za właścicieli lokali składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.

Od dnia 16 marca 2022 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr LIX/753/22 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 2 marca 2022 r., poz. 1306).

DRUK DEKLARACJI można pobrać ze strony internetowej ww.czystagmina.zawiercie.eu, osobiście w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Leśnej 10 B, 42-400 Zawiercie lub w Urzędzie Miejskim w Zawierciu przy ulicy Leśnej 2. Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a zameldowanych, należy tę różnicę uzasadnić w załączniku do deklaracji.

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnego zbierania odpadów jest obowiązkowe. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami konsekwencją niedopełnienia ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie powiadomienie Prezydenta Miasta Zawiercie przez firmę odbierającą odpady o tym fakcie a następnie wszczęcie postępowania przez Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono ustawowego obowiązku.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA

  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, urodzenie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości). Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca i analogicznie w następnych miesiącach. Zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. W takim przypadku zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.​​
  • w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów na nieruchomości. W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel jest zobowiązany uiścić opłatę za odpady za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
  • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych, że wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

  • osobiście - w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Leśnej 10 B, 42-400 Zawiercie. (tel. 32 67 223 40),
  • w formie elektronicznej korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl i używając Profilu Zaufanego. W wyszukiwarkę, która znajduje się na stronie epuap.gov.pl, wystarczy wpisać „GMINA ZAWIERCIE”. Następnie w katalogu spraw należy wybrać kolejno funkcje : „ Katalog Spraw”, „Ochrona Środowiska”, „Deklaracja”, po wypełnieniu należy pamiętać o zatwierdzeniu poprzez kliknięcie "Załatw sprawę".
  • wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Zawierciu Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Leśna 10 B, 42-400 Zawiercie.

OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW POBIERANA JEST W OPARCIU O DEKLARACJĘ , w której właściciel nieruchomości zgłasza liczę osób zamieszkujących nieruchomość .

Od 1 stycznia 2022 r. stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 25,00 zł miesięcznie od osoby, za odpady, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 62,50 zł miesięcznie od osoby – stawka opłaty podwyższonej, jeżeli  właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Wysokość opłaty miesięcznej, to iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują 2 osoby, to wysokość miesięcznej opłaty wyliczymy w taki sposób: 2 x 25,00 zł = 50 zł miesięcznie.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą po uprzednim złożeniu deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami skorzystać z częściowego zwolnienia w wysokości 1,50 zł od osoby. Wówczas opłata za segregowane odpady wyniesie miesięcznie 23,50  zł od osoby zamieszkałej.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne jest dochowanie terminów składania deklaracji.

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość tj. wyprowadzki mieszkańca, i zgłoszenie tej zmiany w późniejszym terminie niż obowiązujący, wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

W przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu, opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego - opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

W przypadku, gdy w danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje tylko przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał. W nowym miejscu dopiero od następnego miesiąca.

W przypadku składania zmiany deklaracji należy poinformować pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, gdzie została uregulowana opłata za bieżący miesiąc. Pozwoli to uniknąć ponoszenia przez właścicieli nieruchomości podwójnych opłat.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.