Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę”

Ogłoszenie o naborze wniosków o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę”

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski ogłasza nabór wniosków o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Termin i sposób składania wniosków o użyczenie zbiornika:

 • Wzór wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.zawiercie.eu, www.czystagmina.zawiercie.eu w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśna 10 B.
 • Wnioski o użyczenie zbiornika można składać od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.
 • Złożone wnioski poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia.
 • Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją w formie pisemnej, należy składać bezpośrednio do punktu podawczego w Urzędzie Miejskim z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42- 400 Zawiercie.
 • O przyznaniu zbiorników decydować będzie kolejność złożonych wniosków rozpatrywanych na bieżąco do momentu wyczerpania puli zakupionych pojemników.
 • Na jedną nieruchomość przysługuje użyczenie tylko jednego zbiornika na podstawie podpisanej przez Wnioskodawcę umowy użyczenia na okres 24 miesięcy, po tym okresie zbiornik przechodzi na własność Wnioskodawcy.

Wniosek o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie, który spełni warunki określone w Programie tj.

 • Jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem samoistnym lub mieszkańcem posiadającym tytuł dożywotniego użytkowania nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Zawiercie nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.
 • Posiada możliwość zamontowania zbiornika na terenie nieruchomości oraz zagospodarowanie w nim wody opadowej i roztopowej;
 • Na nieruchomość, której dotyczy wniosek złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z wyjątkiem deklaracji „zerowej”.
 • Nie posiada względem Gminy Zawiercie zaległości z tytułu podatków i innych opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Udokumentuje wywiązywanie się z obowiązku prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.
 • Nie otrzymał zbiornika w poprzednich edycjach Programu realizowanego przez Gminę Zawiercie na adres nieruchomości wskazany we wniosku.

Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

 • W przypadku braku założonej księgi wieczystej na dzień składania wniosku do posiadanego tytułu prawnego nieruchomości – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.
 • W przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1360 z późn. zm.) – wypis z rejestru gruntów i budynków (nie starszy niż 3 miesiące) lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.
 • W przypadku prawa dożywocia i braku adnotacji w księdze wieczystej – dołączenie kserokopii aktu notarialnego, z którego wynika prawo dożywotniego użytkowania nieruchomości.
 • W przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek, przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej – ostatniej faktury dotyczącej płatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji (nie starszej niż 3 miesiące).
 • W przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii dowodów uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku tytułem potwierdzenia wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy.
 • W przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków – dołączenie kopii dowodów wywozu osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Na jedną nieruchomość przysługuje użyczenie tylko jednego zbiornika na podstawie podpisanej przez Wnioskodawcę umowy użyczenia na okres 24 miesięcy, po tym okresie zbiornik przechodzi na własność Wnioskodawcy.

W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku, Wnioskodawca o terminie podpisania umowy i odbiorze pojemnika będzie informowany pisemnie, mailowo, telefonicznie lub osobiście.

Odbiór pojemnika odbywa się na koszt i ryzyko Wnioskodawcy z ulicy Krzywej (siedziba PSZOK) w Zawierciu w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Szczegóły realizacji Programu określone zostały w zarządzeniu nr 1911/2023 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 31.01.2023 r. w sprawie przyjęcia Programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę”, które znajduje się pod linkiem https://zawiercie.bip.net.pl/kategorie/221-2023/artykuly/300-zarzadzenie-nr-19112023-w-sprawie-przyjecia-programu-ekologicznego-pn-czysta-gmina-zawiercie-lapie-deszczowke-realizowanego-na-terenie-gminy-zawiercie?lang=PL realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Informacji na temat Programu „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Zawierciu

Ul. Leśna 10 B, 42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 223 40 lub 32 494 20 50


 

19

LUT

2024

480

razy

czytano

9/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.