Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) raz na dwa lata obowiązkowej kontroli podlegają nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do posiadania pisemnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisanej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (aktualny wykaz przedsiębiorców znajduje się pod adresem: www.czystagmina.zawiercie.eu w zakładce gospodarka komunalna/podmioty odbierające nieczystości ciekłe) oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie usługi.

Zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Zawiercie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia lub powstania nadmiernego osadu w osadniku w przydomowej oczyszczalni ścieków. Nieczystości ciekłe z nieruchomości zamieszkałych powinny być opróżniane z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy, zaś osady z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni usuwane zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych.

Na terenie Gminy Zawiercie kontrola rozpocznie się w sierpniu 2023 roku i w pierwszym etapie będzie polegała na pisemnym wezwaniu właściciela nieruchomości lub władającego nieruchomością do okazania w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu zawartej umowy na świadczenie usług opróżniania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

W przypadku jeśli właściciel nie odbierze korespondencji lub nie przedstawi dokumentów w wyznaczonym terminie, kontrola zostanie przeprowadzona bezpośrednio na terenie nieruchomości przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren nieruchomości upoważnionym służbom w celu przeprowadzenia kontroli.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół.

Kontrola  przeprowadzana  będzie na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Informacji dotyczących kontroli udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, nr tel. 32 67 235 70 i 32 67 223 40.

 

26

LIP

2023

292

razy

czytano

25/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.