Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Edukacja ekologiczna

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - pytania i odpowiedzi

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - pytania i odpowiedzi

Kiedy mam złożyć deklarację?

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca  i analogicznie w następnych miesiącach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jakie są konsekwencje, jeżeli zamieszkuje na nieruchomości a do tej pory nie złożyłem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W tej sytuacji mieszkaniec Gminy Zawiercie, właściciel nieruchomości zostanie z urzędu wezwany do złożenia takiej deklaracji. W ostateczności wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Naliczona opłata będzie obowiązywała wstecz od momentu zamieszkania na nieruchomości. Ponoszenie opłaty śmieciowej jest obowiązkowe.

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zabudowy jednorodzinnej składa właściciel nieruchomości, współwłaściciel, najemca ( w przypadku, gdy właściciel nieruchomości w umowie najmu zobowiązuje najemcę do regulowania opłat związanych z gospodarką odpadami), dzierżawca, użytkownik wieczysty, posiadacz, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w imieniu wszystkich mieszkańców, spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca budynku.

Uwaga!

W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej zamieszkują dwie lub więcej rodzin, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, który w imieniu wszystkich mieszkańców musi złożyć jedną deklarację – nie ma możliwości złożenia dwóch lub więcej odrębnych deklaracji z podziałem na gospodarstwa domowe.

Jestem mieszkańcem bloku, czy powinienem złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Nie. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację w imieniu wszystkich lokatorów składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota itp.

Kto powinien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: właściciel nieruchomości czy osoba wynajmująca dom?

W zabudowie jednorodzinnej deklarację wypełnia właściciel nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Właściciel nieruchomości może zobowiązać najemcę do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że właściciel nieruchomości w umowie najmu zobowiązuje najemcę do regulowania opłat związanych z gospodarką odpadami.

 Jestem właścicielem budynku, w którym nikt nie jest zameldowany (nikt nie mieszka), w związku z powyższym, nie są tam produkowane żadne odpady. Czy muszę składać deklarację śmieciową i czy będę ponosił jakieś opłaty?

Gmina Zawiercie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tylko nieruchomości zamieszkałe, których właściciele zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość jest niezamieszkała należy złożyć do tut. Urzędu Miejskiego w Zawierciu deklarację „zerową” zwalniającą z opłaty za wywóz odpadów komunalnych lub stosowne oświadczenie.

Co robić w sytuacji, gdy zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość? 

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

UWAGA! Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego - opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

Czy muszę płacić za dziecko, które jest zameldowane w Zawierciu, ale na okres studiów mieszka w innym mieście i tam odprowadza opłatę za wywóz śmieci? Czy muszę dostarczyć jakieś dokumenty, potwierdzające pobyt mojego dziecka w innym mieście?

Nie. Właściciel nieruchomości składając „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” podaje liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkujących na posesji. Jeżeli dziecko wyjeżdża na czas studiów, to należy złożyć deklarację zmieniającą w terminie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana oraz wyjaśnienie zawierające informacje o miejscu zamieszkania danej osoby. Gmina nie wymaga dokumentów potwierdzających podjęcia przez dziecko studiów.

Czy od opłaty śmieciowej przewidziane są przewidziane jakieś ulgi ?

Tak. W Gminie Zawiercie w drodze Uchwały Nr XXVI/287/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 kwietnia 2020 r. wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 1,50 zł od jednego mieszkańca na miesiąc. W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie 18,00 zł. od osoby zamieszkałej. Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie należy spełnić następujące warunki: posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik, złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku, Oraz kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady.

Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Nadwyżkę bioodpadów mieszkańcy Gminy Zawiercie mogą samodzielnie oddawać do PSZOK, który zlokalizowany jest przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu. Należy pamiętać, że dostarczane do PSZOK-u gałęzie muszą wcześniej zostać pocięte.

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Czy muszę się sam zaopatrzyć w pojemniki?

Nie. Po złożeniu stosownej deklaracji w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi firma, która wygrała przetarg na odbiór i wywóz odpadów komunalnych wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane. W przypadku posiadania pojemnika na własność, mieszkaniec może udostępnić pojemnik firmie, która odbiera odpady z terenu gminy, podpisując „Oświadczenie o udostępnieniu pojemników”.

Na odpady segregowane zostanie wydany pakiet startowy, który zawiera worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych (czyli plastiku, metali oraz opakowań wielomateriałowych), papieru, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa zalicza do nich odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, edukację ekologiczną oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Jestem właścicielem nowo wybudowanego domu, ale jeszcze w nim nie mieszkam, czy muszę złożyć deklarację?

Nie. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do tutejszego Urzędu Miejskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w momencie wytwarzania na danej nieruchomości odpadów komunalnych musi mieć zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie.

Mam domek letniskowy w Zawierciu, czy muszę składać deklarację?

Nie. Gmina Zawiercie objęła system gospodarowania odpadami komunalnymi, tylko nieruchomości zamieszkałe, czyli takie, w których na stałe zamieszkują mieszkańcy. Domek letniskowy traktowany jest, jako nieruchomość niezamieszkała, na której przebywamy czasowo, rekreacyjnie. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej czy domku letniskowego jest zobowiązany do zawarcia umowy z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w momencie, gdy terenie nieruchomości będą powstawać odpady.

Jakie nieruchomości to nieruchomości niezamieszkałe?

Nieruchomości niezamieszkałe to każda nieruchomość, która nie jest przeznaczona do zamieszkiwania przez osoby fizyczne. Jako nieruchomości niezamieszkałe traktujemy np. domki letniskowe, garaże, ogródki działkowe, zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa, sklepy itp. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w momencie wytwarzania na danej nieruchomości odpadów komunalnych musi mieć zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie.

Zakupiłem dom a poprzedni właściciel złożył deklarację, czy muszę składać nową deklarację?

Tak, należy złożyć deklarację, jako nowy właściciel nieruchomości. Poprzedni właściciel nieruchomości musi również złożyć deklarację tzw. „zerową”, jeśli w pierwszej deklaracji wykazane były osoby zamieszkujące tą nieruchomość.

Czy Gmina Zawiercie będzie wysyłała faktury do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Nie. Gmina Zawiercie nie będzie wysyłała żadnych faktur ani rachunków dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba składająca deklarację musi we własnym zakresie pamiętać, aby dokonać płatności do końca każdego miesiąca za liczbę osób wskazaną w złożonej deklaracji. Płatności można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego na ul. Leśnej 2 lub na indywidualny numer rachunku bankowego.

Na nieruchomości, na której zamieszkuję z rodziną, prowadzę sklep ogólnospożywczy. Do tej pory korzystałem z jednego pojemnika domowego. Czy po zmianach muszę mieć podpisaną umowę na sklep czy złożona deklaracja wystarczy?

Złożona deklaracja dotyczy tylko części nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy a  dostarczony pojemnik przeznaczony jest tylko dla domowników w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej np.: sklepu, salonu fryzjerskiego, punktu usługowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w dodatkowy pojemnik o pojemności minimum 120 l na odpady komunalne zmieszane. W związku z tym właściciel nieruchomości musi we własnym zakresie zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie. Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie znajduje się na stronie internetowej www.czystagmina.zawiercie.eu  w zakładce Podmioty odbierające odpady

Co mogę oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

W Gminie Zawiercie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) przy ul. Krzywej  który czynny jest od poniedziałku do piątku : 8:00 – 18:00
i w soboty: 9:00 - 13:00 .

Mieszkańcy Zawiercia - w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych - mogą dowozić do punktu bez limitu następujące rodzaje odpadów:bez limitu następujące rodzaje odpadów: Bioodpaduwzględniające odpady kuchenne (bez resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego – mięso, kości, ości) oraz odpady z ogrodów (części roślin, liście, trawy, drobne  gałęzie o długości nie przekraczającej 1m, wycięte  rośliny – z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów przy  wycince  drzew). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, telewizory, kosiarki elektryczne, pralki, czajniki elektryczne, zabawki zawierające elementy elektroniczne, czajniki elektryczne, odkurzacze, lokówki).Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np.: meble, fotele, kanapy, okna i drzwi  bez  szyb, gumolity, linoleum, dywany, kołdry, wózki). Odpady te winny być opróżnione z zawartości i nie mogą zawierać innych odpadów.Papier i tektura.Tworzywa sztuczne. Metale. Szkło (opakowania szklane, butelki, słoiki – bez  szkła  okiennego, samochodowego i  hartowanego).Odpady opakowaniowe wielomateriałowe.Przeterminowane leki i chemikalia. Inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki. Zużyte baterie i akumulatoryOdpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Styropian opakowaniowy dużych rozmiarów. Odzież i tekstylia. Popiół. 

Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również oddać do PSZOK-a następujące odpady w określonych limitach:

  • odpady budowlane  i rozbiórkowe - do 240 kg / na mieszkańca / na  rok 
  • styropian budowlany, wełna mineralna  - do10 kg / na mieszkańca / na rok
  • papa odpadowa - do 20 kg / na mieszkańca / na rok
  • zużyte opony- do 8 szt/na nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny nieruchomości wielorodzinnej/ na rok

Nadwyżka odpadów limitowanych będzie przyjmowana w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpłatnie.

Odpady dostarczane do PSZOK-a muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej jest punktem samoobsługowym. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu dokumentów, rodzaju i ilości przywiezionych odpadów. Osoby dostarczające odpady zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK. Do Punktów odpady mogą być dostarczone wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepą lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację umożliwiającą identyfikację odpadów.

Czy oddając odpady do PSZOK- u muszę okazać się dokumentem potwierdzającym uiszczanie opłaty za śmieci?

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Zawiercie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy (np. potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Zawiercie za odpady komunalne, kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi złożona do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, potwierdzenie złożenia tej deklaracji, zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W  przypadku nieruchomości wielorodzinnych potwierdzenie naliczenia w czynszu za mieszkanie opłaty za odpady komunalne lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie.

Jakie przedmioty mogę wystawić w dniu wywozu odpadów wielkogabarytowych?

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: wersalki, łóżka, stare meble, stoły, krzesła, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, umywalki, muszle klozetowe, popsute meble ogrodowe.

Co zrobić z odpadami, np. wielkogabarytowymi, jeśli - zgodnie z harmonogramem - są one wywożone 2 razy w roku (na wiosnę i jesień)?

W przypadku, gdy posiadamy odpady wielkogabarytowe np. stare meble a harmonogram nie przewiduje odbioru odpadów w najbliższym czasie, to w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady te można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Co zrobić z gruzem powstałym w przypadku remontu w domu?

Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej (dom, mieszkanie w bloku, wieżowcu) właściciel nieruchomości we własnym zakresie podejmuje się prac remontowych to wytworzone odpady budowlane może przekazać we własnym zakresie do PSZOK, w ilości 240 kg/mieszkańca/rok. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości do przeprowadzenia prac remontowych wynajmuje wyspecjalizowaną firmę, to powstałe odpady jak np. gruz budowlany, styropian, powinny zostać zabrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę (koszt powinien być wliczony w cenę usługi). W przypadku dużej ilości odpadów można wynająć na swój koszt tzw. kolebę od firmy posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie.

Proszę o przykłady odpadów, które nie podlegają segregacji tzn. mogę je wrzucić do pojemnika na zmieszane odpady?

Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy odpady, które nie nadają się do selektywnej zbiórki odpadów jak np.: opakowania papierowe zanieczyszczone tłuszczem np.: po margarynie, maśle, odpady pochodzenia zwierzęcego, pieluchy jednorazowe, środki higieny intymnej, maszynki do golenia, lustra, zabawki, szkło nietłukące typu Duralex, Arcorock, porcelana.

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie jest to konieczne. Opakowania należy jednak opróżniać z zawartości (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika np. z dżemem).

Czy przed wyrzuceniem butelek i słoików należy usuwać z nich etykiety?

Nie, nie ma obowiązku usuwania etykiet z butelek i słoików.

Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi?

Przedmioty jak wózki dziecięce traktowane są, jako odpady wielkogabarytowe, które zbierane są zgodnie z harmonogramem dwa razy w roku, tzn. wiosną i jesienią. Wózek można również oddać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy  ul. Krzywej 3. Mniejsze odpady, jak zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie można wyrzucić trawę, liście czy gałęzie?

W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji powinny być zagospodarowane w przydomowym kompostowniku. Jeśli posesja nie jest wyposażona w przydomowy kompostownik to odpady typu trawa, liście, drobne gałązki zbieramy do worków w kolorze brązowym.

W zabudowie wielorodzinnej ustawione są gniazda do selektywnej zbiórki, wyposażone również w pojemniki brązowe z napisem bio.

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?

Zszywki są elementami małymi, dlatego można je pozostawić natomiast elementy takie jak okładki, ramki od kalendarza powinny zostać oddzielone.

Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

Nie. Do pojemnika niebieskiego na papier nie wyrzucamy papieru zanieczyszczonego, jak np.: opakowania po margarynie, maśle, zabrudzonej makulatury.

Gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane np. szkło okienne, ceramikę itp.

Odpady takie jak ceramika, porcelana, potłuczone lustro, szkło nietłukącego typu DURALEX należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

Tego typu przedmioty powinny zostać wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

Do którego pojemnika należy wyrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Opakowania typu: kartony po mleku, sokach są to tzw. tetra paki czyli opakowania wielomateriałowe. Na terenie Gminie Zawiercie zbieramy tworzywa sztuczne (plastik), metale oraz opakowania wielomateriałowe w pojemnikach oraz workach w kolorze żółtym.

Czy butelki PET, kartony oraz puszki należy zgniatać przed wyrzuceniem?

Tak. Butelki PET, kartony po mleku, sokach, puszki powinny być opróżnione i zgniecione przed wrzuceniem ich do pojemnika przeznaczonego na plastik, pozwoli to na redukowanie objętości tych odpadów oraz zachowanie czystości wokół pojemnika.

Na nieruchomości wymieniałem opony w samochodzie, które są już zużyte, co mam z nimi zrobić? Czy mogę je wystawić w dniu wywozu odpadów wielkogabarytowych?

Zużyte opony samochodowe możemy oddać w ramach opłaty za śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Krzywej . Opony wystawione w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie zostaną odebrane spod nieruchomości przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów na terenie Gminy Zawiercie.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Sprzęty elektryczne i elektroniczne znajdujące się na nieruchomości można oddać do punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Informacja o punktach zbierających zużyte urządzenia można znaleźć na stronie www.czystagmina.zawiercie.eu w zakładce Punkty Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 3. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu nowego sprzętu np. pralki przedsiębiorcy mają obowiązek przyjąć nieodpłatnie zepsuty sprzęt w ramach zakupu nowego ( zepsuta pralka za nową pralkę).

Czy mogę wystawić przed posesję odpady segregowane w innych, własnych workach?

Odpady odbierane są spod nieruchomości jednorodzinnej oraz wielorodzinnej zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W przypadku nieruchomości jednorodzinnej mieszkańcy mogą wystawiać odpady zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach stosując odpowiednią kolorystkę obowiązującą w Gminie Zawiercie. Firma odbierająca odpady powinna zostawić na wymianę tyle worków ile mieszkaniec wystawił przed swoją nieruchomość. Dopuszcza się wystawianie odpadów segregowanych we własnych workach, tak aby była widoczna zawartość. Należy jednak pamiętać, że odpady wystawiane we własnych workach nie podlegają wymianie na worki pozostawiane przez przedsiębiorcę.

Czy należy płacić za odbiór dodatkowych worków?

Nie. Za odbiór dodatkowych worków zawierających odpady segregowane płacić nie trzeba tylko należy pamiętać, aby odpady wystawiane były w workach z widoczną zawartością. Zabrany 1 worek nie podlega wymianie na drugi worek przeznaczony do selektywnej zbiórki. Nadmiar zgromadzonych odpadów segregowanych np.: plastiku, papieru, szkło możemy oddać do PSZOK przy ul. Krzywej 3.

Jaki przysługuje mi pojemnik na odpady zmieszane, gdy deklaracja złożona jest na 6 osób?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, odpady komunalne, które nie są gromadzone w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, z uwzględnieniem następujących zasad:

- gospodarstwo domowe liczące do 2 osób – pojemnik 120 l,

- gospodarstwo domowe liczące 3-4 osoby – pojemnik 240 l,

- gospodarstwo domowe liczące od 5-7 osób – pojemnik 120 l oraz 240 l,

- gospodarstwo domowe liczące 8 osób i powyżej – 2 pojemniki po 240 l.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona była na 4 osoby. Posiadam pojemnik 240 l, ale w sezonie grzewczym jest niewystarczający, ponieważ mam dużo popiołu. Czy jest możliwość dostarczenia dodatkowego pojemnika?

Tak, aby otrzymać dodatkowy pojemnik należy złożyć pismo w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej z prośbą o dostarczenie dodatkowego pojemnika ze względu na wytwarzanie większej ilości odpadów.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Zbiórka przeterminowanych leków na terenie Gminy Zawiercie odbywa się w następujących aptekach:

  • Apteka ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie;
  • Apteka ul. Bohaterów Westerplatte 33, 42-400 Zawiercie;
  • Apteka ul. Sikorskiego 26, 42-400 Zawiercie;
  • Apteka ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20, 42-400 Zawiercie;
  • Apteka ul. Józefa Piłsudskiego 16, 42-400 Zawiercie;
  • APTEKA ul. Reymonta 1, 42-400 Zawiercie

Co zrobić z puszkami po farbach, chemikaliach, klejach ?

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy w ramach opłaty za śmieci mogą dowozić odpady tzw. ,,problematyczne” czyli: puszki po farbach i aerozolach, kleje, rozpuszczalniki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.