Deklaracje

Strona główna » Deklaracje

wielkość tekstu: A | A | A

Opłata za wywóz odpadów pobierana jest w oparciu o deklarację, w której właściciel nieruchomości określa m.in. sposób gromadzenia odpadów komunalnych oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (może być mniejsza lub większa niż liczba osób zameldowanych). Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy ilością osób zamieszkałych a zameldowanych należy tą różnicę uzasadnić np. w przypadku miejsca przebywania lub zameldowania na terenie Gminy Zawiercie należy wpisać dokładny adres zamieszkania/zameldowania, jeżeli natomiast adres zamieszkania/zameldowania znajduje się poza Gminą Zawiercie to należy wpisać miasto/gminę/państwo. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 12 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregacji śmieci oraz 24 zł od osoby miesięcznie przy braku segregacji. Wysokość opłaty miesięcznej wynosić będzie iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty np. na nieruchomości zamieszkuje 5 osób i właściciel deklaruje selektywną zbiórkę, to wysokość opłaty wyliczmy w następujący sposób: 5 x 12 zł = 60 zł miesięcznie,  natomiast przy braku segregacji wysokość opłaty będzie wynosić: 5 x 24 zł = 120 zł miesięcznie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), zwracamy uwagę, że w przypadku jakichkolwiek zmian na nieruchomości mających wpływ na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgon, wyprowadzka, narodziny dziecka itp.) mieszkańcy mają 14 dni na złożenie zmiany  deklaracji.

W przypadku zgonów lub wyprowadzki  (np. do bloków), jeżeli  zmiana zostanie zgłoszona w późniejszym terminie, będzie ona obowiązywać od miesiąca, w którym została zgłoszona co oznacza, że nie ma możliwości pomniejszenia opłaty za okres od nastąpienia zmiany do daty złożenia deklaracji ponieważ zgodnie z art. 6q ust.3 ww ustawy nie stwierdza się nadpłaty w opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

 Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego lokatora  sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do opłaty śmieciowej, dlatego pomimo zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zmian w terminie późniejszym niż 14 dni od zamieszkania na nieruchomości nowych osób, opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania na nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego – opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

Zwracamy również Państwa uwagę na art. 6i ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), który mówi, że „w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu,w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana”. W związku z powyższym, w przypadku składania zmiany deklaracji prosimy o poinformowanie pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej gdzie została uregulowana opłata za bieżący miesiąc np. inna gmina, spółdzielnia mieszkaniowa. Pozwoli to uniknąć ponoszenia przez właścicieli nieruchomości podwójnych opłat za tą samą usługę w danym miesiącu.

W przypadku nabycia nieruchomości do deklaracji należy dołączyć kserokopię aktu notarialnego.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej (plik pdf znajduje się poniżej).

Deklaracje należy składać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu.

 

Pamiętaj

  • Zmień deklarację w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany
  • Segregując odpady - zapłacisz mniej!
  • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
  • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
  • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
  • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

  • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
  • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
  • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna