Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Gospodarka odpadami

Informacje o osiągniętych poziomach odzysku

Sprawozdanie za 2017 r.

Sprawozdanie za 2017 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), Gmina oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, zobowiązane były osiągnąć wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy w 2017 powinien wynosić 20 % , natomiast osiągnięty przez Gminę poziom wyniósł: 23 %.
  • Poziomy podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie – 20 %

Remondis Sp. z o.o. oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa – 20,23 %

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Porębie, ul. Modrzewiowa 1, 42-480 Poręba – 21,98 %

Stena Recycling Oddział Siemianowice Śląskie Ul. M. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie – 274,73%

FCC POLSKA SP. Z O.O. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze - 5,20 %

  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 roku powinien wynieść 45% natomiast osiągnięty przez Gminę poziom wyniósł: 100 %.
  • Poziomy podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości wyniosły:

             Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

              –100 %

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje również do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2017 r. powinien wynosić nie więcej niż 45%.

Poziom ten dla odpadów pochodzących z nieruchomości w Gminie Zawiercie w 2017 r. wyniósł 0 %.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.