Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski ogłasza nabór wniosków o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Termin i sposób składania wniosków o użyczenie zbiornika:

 • Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.zawiercie.eu, www.czystagmina.zawiercie.eu oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Krzywa 3.
 • Wnioski o użyczenie zbiornika można składać od 19 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r.
 • Złożone wnioski poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia.
 • Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją w formie pisemnej, należy składać bezpośrednio do skrzynki podawczej w Urzędzie Miejskim z siedzibą w Zawierciu przy
 • ul. Leśnej 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42- 400 Zawiercie.
 • O przyznaniu zbiorników decydować będzie kolejność złożonych wniosków rozpatrywanych na bieżąco do momentu wyczerpania puli zakupionych pojemników. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku dla danej nieruchomości o przyznaniu zbiornika decydować będzie kolejność złożonych wniosków dla danej nieruchomości.

Wniosek o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie, który spełni warunki określone w Programie tj.

- Jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym znajdującej się na terenie Gminy Zawiercie nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej;

- Na nieruchomość, której dotyczy wniosek złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z wyjątkiem deklaracji „zerowej”;

- Nie posiada względem Gminy Zawiercie zaległości z tytułu podatków i innych opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Udokumentuje wywiązywanie się z obowiązku prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

 • Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

- Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości tj. własności, współwłasności, wieczystego użytkowania w formie aktualnego wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub odpisu z ksiąg wieczystych nie starsze niż 3 miesiące. W przypadku braku założonej księgi wieczystej na dzień składania wniosku do posiadanego tytułu prawnego nieruchomości – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.

- W przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.

- W przypadku, gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek, przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii umowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu na odprowadzanie ścieków lub ostatniej faktury dotyczącej płatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.

- W przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii umowy lub dowodów uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku tytułem potwierdzenia wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych
z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy.

 • Na jedną nieruchomość przysługuje użyczenie tylko jednego zbiornika na podstawie podpisanej przez Wnioskodawcę umowy użyczenia na okres 24 miesięcy, po tym okresie zbiornik przechodzi na własność Wnioskodawcy.

Rozpatrywanie wniosków

 • Złożone wnioski będą weryfikowane według kolejności ich złożenia pod względem spełnienia warunków określonych w Programie.
 • W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku, Wnioskodawca o terminie podpisania umowy i odbiorze pojemnika będzie informowany mailowo lub pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku nie podania adresu e-mail.
 • Informacja o odmowie zawarcia umowy z powodu niespełnienia warunków określonych w Programie zostanie przekazana Wnioskodawcy w formie pisemnej.
 • W przypadku niepodpisania umowy użyczenia przez Wnioskodawcę we wskazanym terminie zbiornik  zostanie przyznany kolejnej osobie zgodnie z zapisami Programu.

Podstawą jest Zarządzenie nr 1051/2021 z dnia 15 marca 2021 r.

Szczegóły realizacji Programu określone zostały w załączonym zarządzeniu nr 1051/2021 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 15.03.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Informacji na temat Programu „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Zawierciu

Ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 223 40 lub 32 67 235 70

24

MAR

2021

643

razy

czytano

80/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.