Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Od 1 lipca 2020 r. ZMIANA ZASAD POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

Od 1 lipca 2020 r. ZMIANA ZASAD POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

W Gminie Zawiercie w drodze Uchwały nr XXIII/282/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 marca 2020 r., poz. 2072) oraz Uchwały nr XXIII/281/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 marca 2020 r., poz. 2071) uległy zmianie niektóre zasady w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Wprowadzone regulacje prawne poczynione zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 2010 z późn. zm.).

W głównej mierze zmiany od 1 lipca 2020 r. dotyczą wydzielenia z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych popiołu oraz bioodpadów kuchennych. Zmianie uległy limity przyjmowanych do PSZOK odpadów, takich jak zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Do PSZOK również będzie można dodatkowo oddawać odzież i tekstylia oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady postępowania z odpadami, które od 1 lipca 2020 r. ulegają zmianie

BIOODPADY

Do bioodpadów zaliczamy takie odpady jak: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego m.in. resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, a także trawa, liście, drobne gałęzie, rośliny doniczkowe, balkonowe, kwiaty cięte. Nie należy wrzucać do tych odpadów: kości, ości, mięsa i innych odpadów pochodzenia zwierzęcego, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni oraz innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Pamiętajmy, aby bioodpadów nie zanieczyszczać innymi odpadami komunalnymi, ponieważ mogą one nie zostać odebrane przez firmę wywozową.

Przypominamy o sposobach postępowania z bioodpadami:

  • Bioodpady możemy wrzucać do pojemników brązowych przeznaczonych dla zabudowy wielorodzinnej lub do brązowych worków przeznaczonych dla zabudowy jednorodzinnej. Odbiór bioodpadów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu. Zgodnie z zapisami prawa miejscowego odbiór bioodpadów odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

- w zabudowie wielorodzinnej – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, natomiast w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad oraz grudzień nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

- w zabudowie jednorodzinnej – w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad oraz grudzień nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – za wyjątkiem nieruchomości, których właściciele zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

  • Bioodpady można zagospodarować samodzielnie poprzez kompostowanie w przydomowym kompostowniku. Ten system zagospodarowania niesie ze sobą wiele korzyści w aspekcie proekologicznym i ekonomicznym. Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Zgłoszenie w deklaracji przez właściciela domu jednorodzinnego faktu posiadania kompostownikai kompostowania w nim bioodpadów daje możliwość do skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty, które wynosi 1,50 zł od jednego mieszkańca. Pamiętajmy, że nadwyżkę można samodzielnie dostarczyć do PSZOK-u.
  • Bioodpady można również samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Zawierciu przy ulicy Krzywej 3. Należy pamiętać, że dostarczane do PSZOK-u gałęzie muszą być pocięte na drobne kawałki.

Pamiętaj!! W przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne. Nadwyżkę bioodpadów można samodzielnie oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

POPIÓŁ

Popiół zostaje wydzielony i odbierany osobno, nie wrzucamy go do odpadów zmieszanych a gromadzimy w osobnym pojemniku. Pojemnik dostarczany jest dla mieszkańców Gminy Zawiercie w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami przez wykonawcę świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Należy pamiętać, aby do tych pojemników wrzucać popiół pochodzący ze spalania wyłącznie węgla lub drewna. Nie wolno wrzucać do pojemnika gorącego popiołu ani zalewać go wodą.

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami przez mieszkańców popiół będzie odbierany zgodnie z harmonogramem wywozu:

  • dla zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w okresie letnim od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

  • dla zabudowy jednorodzinnej- nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie, w okresie letnim od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

PSZOK

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegają limity odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

- zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych nieruchomości zamieszkałych przyjmowane będą w ilości do 8 szt. na nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny nieruchomości wielorodzinnych na rok.

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych (z zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej) w ilości 240 kg rocznie na mieszkańca. Można również skorzystać z odpłatnego zamówienia usługi odbioru odpadu przez uprawnionego przedsiębiorcę lub oddanie za dodatkową opłatą oddanie ilości odpadu przekraczającego limit do PSZOK.

Dodatkowo do PSZOK w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą w sposób selektywny oddawać powstałe odpady na nieruchomościach zamieszkałych takie jak:

- odzież i tekstylia – do tych odpadów zaliczamy: odzież, obuwie, koce, pościel, wełnę i inne tkaniny, które nie nadają się do dalszego użytkowania z uwagi na ich stan. W przypadku pozbywania się ubrań i innych tekstyliów, które są w dobrym stanie należy rozważyć możliwość dalszego ich wykorzystania lub przekazania ich np. organizacjom charytatywnym.

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Te odpady z uwagi na bezpieczeństwo należy przed oddaniem odpowiednio izolować i zabezpieczyć. Do tej grupy odpadów zaliczamy te, które powstają w wyniku wykonania w domu przez pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia np. poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru lub igieł do penów albo odpadów ampułko- strzykawek.

- styropian opakowaniowy dużych rozmiarów – od lipca styropian opakowaniowy dużych rozmiarów można samodzielnie dostarczać do PSZOK. W styropian najczęściej opakowane są sprzęty RTV i AGD Odpadu tego nie należy wyrzucać do pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, nie wyrzucamy go również do pojemników czy worków przeznaczonych na tworzywa sztuczne.

- od 1 lipca 2020 r. do PSZOK można we własnym zakresie oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie będzie już odbierany sprzed nieruchomości. Przypominamy, że tego typu odpady zawierają szkodliwe i trujące substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu - lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Takie postępowanie prowadzi do zatrucia środowiska i jest groźne dla zdrowia i życia ludzi. Przepisy prawa zabraniają wyrzucania tych odpadów do zwykłych pojemników na śmieci i porzucania w miejscach niedozwolonych, grozi za to kara grzywny sięgająca kilkuset złotych.

Przypominamy, że Mieszkańcy Gminy Zawiercie w przypadku konieczności pozbycia się odpadów komunalnych poza harmonogramem wywozu a pochodzących z selektywnej zbiórki mają możliwość dostarczenia ich we własnym zakresie na PSZOK. Odpady tam przyjmowane są w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami poza limitem za wyjątkiem przyjmowanych w ilościach limitowanych takich odpadów jak: zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (niezawierające azbestu), styropian budowlany, wełna mineralna i papa odpadowa.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkowe. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. W konsekwencji nieprawidłowe stosowanie się do zasad obowiązku segregowania odpadów może skutkować nałożeniem w drodze decyzji na mieszkańców danej nieruchomości podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Informujemy, że w ramach kampanii edukacyjnej w ostatnich dniach na zsypach budynków wielorodzinnych (wieżowce) zostały umieszczone informacje przypominające o zasadach obowiązkowego segregowania odpadów komunalnych.

29

CZE

2020

408

razy

czytano

102/268

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.