Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Podsumowanie pierwszego roku po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami

Podsumowanie pierwszego roku po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami

Mija rok odkąd została wprowadzona w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na terenie Gminy Zawiercie odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych realizowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dla budynków wielorodzinnych ustawiono pojemniki na zmieszane oraz selektywnie zbierane odpady komunalne. Usługę świadczył zgodnie z umową Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu.

Na terenie Gminy Zawiercie na ulicy Podmiejskiej od 1 lipca 2013 r. zaczął funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) prowadzony przez ZGK Sp. z o. o. w ramach zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Mieszkańcy Zawiercia w ramach opłaty za śmieci mogą dostarczać na PSZOK następujące rodzaje odpadów:

 • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie);
 • nadwyżki odpadów selektywnie zebranych m.in. papier i tektura; tworzywa sztuczne; opakowania wielomateriałowe; metale; szkło;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • przeterminowane leki;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyte opony;
 • inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 50 kg/mieszkańca/miesiąc (max 600 kg/rok).

 

Poniżej zamieściliśmy najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania w związku z wejściem nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawiercie wraz z odpowiedziami. Mamy nadzieję, że w ten sposób chociaż po części rozwialiśmy Państwa wątpliwości.

Kiedy mam złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do prezydenta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Jakie są konsekwencje jeśli do tej pory nie złożyłem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W tej sytuacji mieszkaniec Gminy Zawiercie, właściciel nieruchomości zostanie z urzędu wezwany do złożenia takiej deklaracji. W ostateczności wysokość opłaty śmieciowej zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Naliczona opłata będzie obowiązywała wstecz od miesiąca lipca 2013 r. Ponoszenie opłaty śmieciowej jest obowiązkowe.

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości, współwłaściciel, najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty, posiadacz, jednostka organizacyjna lub osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu. Jeżeli nieruchomość posiada kilku współwłaścicieli, to wówczas składają jedną wspólną deklarację lub w przypadku prowadzenia odrębnych gospodarstw to każdy z osobna składa deklarację.

Jestem mieszkańcem bloku, czy powinienem złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Nie. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację w imieniu wszystkich lokatorów składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością np. Spółdzielnia Mieszkaniowa, wspólnota itp.

Kto powinien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: właściciel nieruchomości czy osoba wynajmująca dom?

W zabudowie jednorodzinnej deklarację wypełnia właściciel nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, najemców lokali. Właściciel nieruchomości może obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powierzyć osobie, której wynajmując dom zamieszkuje nieruchomość i wytwarza odpady komunalne.

Jestem właścicielem budynku, w którym nikt nie jest zameldowany (nikt nie mieszka), w związku z powyższym, nie są tam produkowane żadne odpady. Czy muszę składać deklarację śmieciową i czy będę ponosił jakieś opłaty?

Gmina Zawiercie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tylko nieruchomości zamieszkałe, których właściciele zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty. Należy powiadomić urząd, że dana nieruchomość jest niezamieszkała. Można złożyć deklarację tzw. „zerową” zwalniającą z opłaty za wywóz odpadów komunalnych lub stosowne oświadczenie.

Co robić w sytuacji, gdy urodziło się dziecko lub zmarła osoba zamieszkująca daną nieruchomość?   

W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  deklarację zmieniającą w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Złożona deklaracja będzie obowiązywać od miesiąca, w którym nastąpił zgon lub urodzenie bez względu na to czy jest to początek czy koniec miesiąca.

Czy muszę płacić za dziecko, które jest zameldowane w Zawierciu ale na okres studiów mieszka w innym mieście i tam odprowadza opłatę za wywóz śmieci? Czy muszę dostarczyć jakieś dokumenty, potwierdzające pobyt mojego dziecka w innym mieście?

Nie. Właściciel nieruchomości składając „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” podaje liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkujących na posesji. Jeżeli dziecko wyjeżdża na czas studiów, to należy złożyć deklarację zmieniającą w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany oraz wyjaśnienie zawierające informacje o miejscu zamieszkania danej osoby. Gmina nie wymaga dokumentów potwierdzających podjęcia przez dziecko studiów.

Czy od opłaty śmieciowej przewidziane są jakieś ulgi obejmujące np. dzieci czy emerytów?

Nie. Każda osoba zamieszkująca lokal objęta jest miesięczną opłatą niezależnie od wieku.

 

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Czy muszę się sam zaopatrzyć w pojemniki?

Nie. Po złożeniu stosownej „deklaracji śmieciowej” w ramach opłaty śmieciowej firma, która wygrała przetarg na odbiór i wywóz odpadów komunalnych wyposaża w pojemnik na odpady zmieszane. W przypadku posiadania swojego pojemnika z którego nadal chcemy korzystać, należy podpisać „Oświadczenie o udostępnieniu pojemników”.

Na odpady segregowane zostanie wydany pakiet startowy, który zawiera worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych (czyli plastiku, metali oraz opakowań wielomateriałowych), papieru, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa zalicza do nich odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Jestem właścicielem nowo wybudowanego domu ale jeszcze w nim nie mieszkam, czy muszę złożyć deklarację?

Nie. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w momencie wytwarzania na danej nieruchomości odpadów komunalnych musi mieć zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie.

Mam domek letniskowy w Zawierciu, czy muszę składać deklarację?

Nie. Gmina Zawiercie objęła system gospodarowania odpadów komunalnych, tylko nieruchomości zamieszkałe, czyli takie w których na stałe zamieszkują mieszkańcy. Domek letniskowy traktowany jest jako nieruchomość niezamieszkała, na której przebywamy czasowo, rekreacyjnie. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, w tym domku letniskowego na której powstają odpady komunalne musi mieć podpisaną umowę z firmą która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie.

Jakie nieruchomości to nieruchomości niezamieszkałe?

Nieruchomości niezamieszkałe to każda nieruchomość, która nie jest przeznaczona do zamieszkiwania przez osoby fizyczne. Jako nieruchomości niezamieszkałe traktujemy np. domki letniskowe, garaże, ogródki działkowe, zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa, sklepy itp. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w momencie wytwarzania na danej nieruchomości odpadów komunalnych musi mieć zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie.

Zakupiłem dom a poprzedni właściciel złożył deklarację, czy muszę składać nową deklarację?

Tak, należy złożyć deklarację jako nowy właściciel nieruchomości. Poprzedni właściciel nieruchomości musi również złożyć deklarację tzw. „zerową” jeśli w pierwszej deklaracji wykazane były osoby zamieszkujące tą nieruchomość.

Czy Gmina Zawiercie będzie wysyłała faktury do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Nie. Gmina Zawiercie nie będzie wysyłała żadnych faktur ani rachunków dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba składająca deklarację musi sama pamiętać aby dokonać płatności do końca każdego miesiąca. Wpłacamy kwotę zadeklarowaną w deklaracji złożonej do Urzędu. Płatności można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego na ul. Leśnej 2, w budynku ZGK na ul. Krzywej 3, w banku lub przez Internet (podając dokładne dane wpłacającego, adres nieruchomości oraz za jaki okres wpłacamy). Numer konta bankowego znajduje się na harmonogramie wywozu oraz na stronie internetowej www.czystagmina.zawiercie.eu .

Na nieruchomości na której zamieszkuję z rodziną, prowadzę sklep ogólnospożywczy. Do tej pory korzystałem z jednego pojemnika domowego. Czy po zmianach muszę mieć podpisaną umowę na sklep czy złożona deklaracja wystarczy?

Złożona deklaracja dotyczy tylko części nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy a dostarczony pojemnik przeznaczony jest tylko dla domowników w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej np.: sklepu, salonu fryzjerskiego, punktu usługowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w dodatkowy pojemnik o pojemności minimum 120 l na odpady komunalne zmieszane. W związku z tym właściciel nieruchomości musi we własnym zakresie zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie. Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska (www.zawiercie.eu) .

Co mogę przywieść do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany w skrócie – PSZOK, został utworzony dla mieszkańców Gminy Zawiercie przy ulicy Podmiejskiej. PSZOK czynny jest 24 godziny na dobę od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy w ramach opłaty za śmieci mogą dowozić surowce wtórne oraz inne odpady tzw. ,,problemowe”. Są to m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, puszki po farbach, odpady z remontów – gruz, ziemia, beton, drewno zmieszane impregnowane – w ilości 50 kg na mieszkańca miesięcznie, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, oleje odpadowe, chemikalia, farby, tusze, kleje, świetlówki, detergenty zawierające odpady niebezpieczne. Do PSZOK -u można nieodpłatnie przywozić również nadwyżki odpadów segregowanych czyli plastik, szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji.

Czy na PSZOK- u potrzebne są jakieś dokumenty potwierdzające że płacę za śmieci?

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców miasta Zawiercie po okazaniu jednego z następujących dokumentów:

- dobrowolne okazanie się dowodem osobistym,

- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- potwierdzenie złożenia deklaracji do Urzędu Miejskiego w Zawierciu,

- ostatni dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jakie przedmioty mogę wystawić w dniu wywozu odpadów wielkogabarytowych?

 

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: wersalki, łóżka, stare meble, stoły, krzesła, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, umywalki, muszle klozetowe, popsute meble ogrodowe.

Co zrobić z odpadami, np. wielkogabarytowymi, jeśli - zgodnie z harmonogramem - są one wywożone 2 razy w roku ( na wiosnę i jesień)?

W przypadku, gdy posiadamy odpady wielkogabarytowe np. stare meble a harmonogram nie przewiduje odbioru odpadów w najbliższym czasie, to w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady te można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, znajdującego się przy ulicy Podmiejskiej w Zawierciu.

Co zrobić z gruzem powstałym w przypadku remontu w domu?

Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej – mieszkania w bloku, w wieżowcu, w domu jednorodzinnym  prowadzone są prace remontowe, to powstałe odpady jak np. gruz budowlany, styropian, powinny zostać zabrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę, ponieważ właścicielowi nie przysługuje prawo pozbywania się tego typu odpadów w ramach opłaty za śmieci. W przypadku, gdy drobne remonty prowadzone są przez właściciela mieszkania, należy wytworzone odpady budowlane przekazać do PSZOK we własnym zakresie, w ilościach 50 kg na osobę w danym miesiącu. W przypadku dużej ilości odpadów należy wynająć na swój koszt tzw. kolebę od firmy posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie.

Proszę o przykłady odpadów, które nie podlegają segregacji tzn. mogę je wrzucić do pojemnika na zmieszane odpady?

Do pojemnika na zmieszane odpady wrzucamy takie odpady które nie nadają się do segregowania ponieważ są zanieczyszczone, zabrudzone czy utłuszczone. Odpady zmieszane to np.: popiół, zlewki zup, obierki z warzyw i owoców, butelki po oliwie, opakowania papierowe zanieczyszczone tłuszczem np.: po margarynie, maśle, woreczki po mięsie, opakowania styropianowe w których sprzedawana jest żywność, pieluchy jednorazowe, środki higieny osobistej, maszynki do golenia, szmaty, opakowania styropianowe po zakupionym sprzęcie RTV, lustra, zabawki, szyby, szkło nietłukące typu Duralex, Arcorock, porcelana, butelki po Domestosie oraz z Kreta.  

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie. Nie jest to konieczne.Opakowania należy jednak opróżniać z zawartości (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika np.  z dżemem).

Czy przed wyrzuceniem butelek i słoików należy usuwać z nich etykiety?

Nie, nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody.
Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi?

Przedmioty jak wózki dziecięce traktowane są jako odpady wielkogabarytowe, które zbierane są zgodnie z harmonogramem dwa razy w roku, tzn. wiosną i jesienią. Można również samemu oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ulicy Podmiejskiej. Natomiast mniejsze śmieci jak zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Co z trawą, liśćmi i gałęziami? Gdzie je będzie można wyrzucać?

W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji powinny być zagospodarowane w przydomowym kompostowniku. Jeśli posesja nie jest wyposażona w przydomowy kompostownik to odpady typu trawa, liście, drobne gałązki zbieramy do worków w kolorze brązowym.

W zabudowie wielorodzinnej ustawione są gniazda do selektywnej zbiórki, wyposażone również w pojemniki brązowe z napisem bioodpady.

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?

Zszywki są elementami małymi, dlatego można je pozostawić natomiast elementy takie jak okładki, ramki od kalendarza powinny zostać oddzielone.

Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

Nie. Do pojemnika przeznaczonego na papier należy unikać wrzucania tam papieru silnie zabrudzonego. Nie wrzucamy również papieru zanieczyszczonego, np.: po margarynie, maśle.

Gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane np. szkło okienne, ceramikę itp.

Odpady takie jak ceramika, porcelana, potłuczone lustro, szkło nietłukącego typu DURALEX należy w wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

Tego typu przedmioty powinny zostać wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Opakowania typu: kartony po mleku, sokach są to tzw. Tetra Paki czyli opakowania wielomateriałowe. Na terenie Gminie Zawiercie zbieramy tworzywa sztuczne (plastik), metale oraz opakowania wielomateriałowe w pojemnikach oraz workach w kolorze żółtym.

Czy butelki PET, kartony oraz puszki należy zgniatać przed wyrzuceniem?

Tak. Butelki PET, kartony po mleku, sokach, puszki powinny być opróżnione i zgniecione przed wrzuceniem ich do pojemnika przeznaczonego na plastik, pozwoli to na redukowanie objętości tych odpadów oraz zachowanie czystości wokół pojemnika.

Na nieruchomości wymieniałem opony w samochodzie, które są już zużyte co mam z nimi zrobić? Czy mogę je wystawić w dniu wywozu odpadów wielkogabarytowych?

Zużyte opony samochodowe możemy oddać w ramach opłaty za śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Podmiejskiej.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Sprzęty elektryczne i elektroniczne znajdujące się na nieruchomości można oddać do punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Taki punkt znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ulicy Krzywej 3 lub można oddać do Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujący się na ulicy Podmiejskiej w Zawierciu oraz do w punktach mobilnych na terenie miasta Zawiercie. Niektóre punkty handlowe przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zabierają nieodpłatnie stary sprzęt.

Czy mogę wystawić przed posesję odpady segregowane w innych, własnych workach?

Tak, istnieje taka możliwość wystawiania odpadów segregowanych w przezroczystych workach, jeśli nie mamy możliwości oddania nadwyżki odpadów do PSZOK- u. Worek zastępczy powinien być w dowolnej kolorystyce, nie matowy, najlepiej przezroczysty, tak aby widoczna była zawartość worka tylko należy pamiętać że wymianie podlegają tylko worki przeznaczone do segregacji, w przypadku własnych worków są one odbierane ale nie podlegają wymianie.

Czy należy płacić za odbiór dodatkowych worków ?

Nie. Za odbiór dodatkowych worków zawierających odpady segregowane płacić nie trzeba tylko należy pamiętać, aby odpady wystawiane były w przezroczystym worku, tak aby firma odbierająca odpady widziała zawartość. Zabrany worek np. z papierem nie podlega wymianie na drugi worek przeznaczony do selektywnej zbiórki. Nadmiar zgromadzonych odpadów segregowanych np.: plastiku, papieru, szkło możemy oddać do PSZOK przy ul. Podmiejskiej.

Jaki przysługuje mi pojemnik na odpady zmieszane gdy deklaracja złożona jest na 6 osób?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, odpady komunalne, które nie są gromadzone w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, z uwzględnieniem następujących zasad:

- gospodarstwo domowe liczące do 2 osób – pojemnik 120 l,

- gospodarstwo domowe liczące 3-4 osoby – pojemnik 240 l,

- gospodarstwo domowe liczące od 5-7 osób – pojemnik 120 l oraz 240 l,

- gospodarstwo domowe liczące 8 osób i powyżej – 2 pojemniki po 240 l.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona była na 4 osoby. Posiadam pojemnik 240 l, ale w sezonie grzewczym jest niewystarczający ponieważ mam dużo popiołu. Czy jest możliwość dostania dodatkowego pojemnika?

Tak, jest możliwość dostania dodatkowego pojemnika, należy złożyć podanie w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej z prośbą o dostarczenie dodatkowego pojemnika ze względu na wytwarzanie większej ilości odpadów.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Zbiórka przeterminowanych leków odbywa się w następujących aptekach:

 • Apteka prywatna mgr farmacji Bogusława Mikosz

ul. Powstańców Śląskich 8

42-400 Zawiercie

 • Apteka Prywatna mgr farmacji Wanda Pompa

ul. Bohaterów Westerplatte 33

42-400 Zawiercie

 • Apteka Jurajska II Beata Markowska

ul. Sikorskiego 26

42-400 Zawiercie

 • Apteka NOVUM

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

42-400 Zawiercie

 • APTEKA Domagała, Kubara Spółka Jawna

ul. Reymonta 1

42-400 Zawiercie

oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Podmiejskiej w Zawierciu.

Co zrobić z puszkami po farbach, chemikaliach, klejach ?

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy w ramach opłaty za śmieci mogą dowozić odpady tzw. ,,problemowe” czyli: puszki po farbach i aerozolach, kleje, rozpuszczalniki.

03

LIP

2014

538

razy

czytano

225/268

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.