Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Osoby fizyczne, które na swoich nieruchomościach na terenie Gminy Zawiercie posiadają wyroby zawierające azbest, corocznie do dnia 31 stycznia, są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Miejskim w Zawierciu "Informacji o wyrobach zawierających azbest". Informację składa się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31). Jeden egzemplarz informacji właściciel (zarządca lub użytkownik nieruchomości) składa w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, a drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Jeżeli „Informacja” nie była do tej pory składana należy dokonać spisu wyrobów zawierających azbest, w czym pomocny jest formularz pod nazwą „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
(Dz. U. 2010 r. Nr 162, poz. 1089). Poniżej załączamy pliki zawierające wzory wymienionych wyżej druków.

Pozyskane od osób fizycznych (będących właścicielami nieruchomości na terenie Zawiercia) informacje są wprowadzane przez pracownika Urzędu Miejskiego (konkretnie z Referatu Gospodarki Komunalnej) do tzw. Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl). Za pośrednictwem Bazy wygenerowane jest sprawozdanie, które w terminie do dnia 31 marca zostaje przedłożone do Marszałka Województwa Śląskiego. Zebrane w Bazie Azbestowej dane stanowią podstawę aktualizacji załącznika Nr 1 do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zawiercie na lata 2012-2032”, przyjętego uchwałą Nr XXX/294/12 Rady Miejskiej w Zawierciu w dniu 27 grudnia 2012 r.

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości położonej w Zawierciu, na której występuje azbest mogą ubiegać się z budżetu Gminy Zawiercie o dotację na prace polegające na likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Przy czym pod pojęciem likwidacji rozumie się rozebranie pokrycia z elementów azbestowych przez uprawnioną jednostkę, transport odpadów przez uprawnionego wykonawcę do miejsca wskazanego w karcie przekazania odpadu. Dotacją nie jest objęty ani zakup, ani usługi związane z nowym pokryciem dachowym lub nową elewacją. Na podstawie uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska (zmienionej uchwałą Nr XXXVI/337/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 maja 2013 r.) dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest
w wysokości 80% ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN. Regulamin oraz wzór wniosku przyznawania dotacji dostępny jest w Poradniku Interesanta w zakładce: Referat Ochrony Środowiska.

Osoby prawne (przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty etc.) z Zawiercia składają stosowną informację bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (więcej na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=41325&grupaj=12.

Osoby prawne mogą ubiegać się o dofinansowanie prac związanych z demontażem pokryć azbestowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. W zależności od warunków konkursowych stawiane są beneficjentom różne wymogi; najprawdopodobniej w 2014 roku osoby prawne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zadań do realizacji w 2015 roku. W roku ubiegłym możliwe było ubieganie się o dofinansowanie demontażu wyrobów azbestowych również w połączeniu z termomodernizacją. Obecnie brak jednak informacji o naborze konkursowym w roku 2014, dlatego odsyłamy do śledzenia stron internetowych: http://www.wfosigw.katowice.pl/.

14

STY

2014

305

razy

czytano

238/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.