Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Strona główna » Punkty zbiórki odpadów » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) » Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

wielkość tekstu: A | A | A

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Krzywej .

I. Zasady ogólne.

1. PSZOK ma charakter samoobsługowego punktu – przyjęcia odpadów.

 2. Z PSZOK - u mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Zawiercie.

3. PSZOK jest czynny :

-w  poniedziałki i  środy   w godzinach                         8: 00 - 16:00 ,

- we wtorki oraz w czwartki  i piątki w  godzinach   10:00 - 18:00

- w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach                  9:00- 13:00

z  wyjątkiem  dni  ustawowo  wolnymi  od  pracy .

 II. Zasady szczegółowe.

1. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z n/w zapisami:

 a) Odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem odpadów z drewna, trzciny, szkła),

b) Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu( gruz, śladowe ilości opakowań materiałów budowlanych, worki, płytki ścienne i podłogowe, kleje),

 c) Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków (części roślin, liście, trawy, drobne gałęzie, wycięte rośliny- z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów przy wycince drzew.Odpady zielone nie mogą  zawierać  zanieczyszczeń  natury  nieorganicznej(ziemia ,kamienie) , resztek jedzeniowych pochodzenia  zwierzęcego (kości, ości),pozostałości  po  spaleniu, nie  mogą  być w  stanie  rozkładu.

d) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( kompletne),

 e) Odpady wielkogabarytowe ( meble, okna i drzwi  bez  szyb, panele  podłogowe  i  ścienne, gumolity , linoleum , dywany),

 f) Zużyte opony( wyłącznie z  samochodów  osobowych  ,  motocykli, wózków  i  rowerów - nie  pocięte  i  nie  pomalowane),

g) Papier i tektura,

 h) Tworzywa sztuczne,

 i) Metale,

 j) Szkło(opakowania szklane , butelki , słoiki – bez  szkła  okiennego, samochodowego i  hartowanego)

k) Opakowania wielomateriałowe,

l) Leki

ł) Papa,

m) Styropian,

n) Wełna mineralna

 o)Odpady niebezpieczne tj.

 • Rozpuszczalniki, • Kwasy, • Oleje i tłuszcze, • Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, • Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki), • Baterie i akumulatory, • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,

2.  Limit dostarczenia odpadów do PSZOK wynosi:

a) odpady budowlane  i rozbiórkowe  o  których  mowa  w części  II pkt.1 litera a) i b) - 50kg/mieszkańca / miesiąc  ( nie więcej niż 600kg/rok)

 b) styropian , wełna mineralna - 10 kg/mieszkańca/rok

 c) papa – 20 kg/mieszkańca/rok .

 3. PSZOK nie przyjmuje:

a) azbestu,

b) części samochodów (tj. reflektory, szyby, zderzaki, tapicerka samochodowa)),

 c) odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

d) odpadów w nieszczelnych opakowaniach,

 e) zmieszanych odpadów komunalnych,

 f) wszelkich odpadów wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej a źródło wytworzenia jest inne niż gospodarstwo domowe,

g) niekompletnego zużytego sprzętu rtv i agd

h) odzieży, ubrań, materiałów tekstylnych (na terenie Gminy znajdują się specjalne pojemniki na odzież),

i) odpadów z remontu takich jak: urządzenia sanitarne ( np. wanna, umywalka), płyty kartonowo -gipsowe, luksfery  

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu dokumentów, ilości odpadów, ich pochodzenie, składu, zabezpieczenia.

5. Warunkiem przyjęcia do PSZOK odpadów jest spełnienie następujących warunków:

 a) odpady muszą pochodzić z gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Zawiercie,

b) ilość i rodzaj dostarczonych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą z działalności gospodarczej lub jej likwidacji oraz nie mogą pochodzić z nieruchomości niezamieszkałej,

 c) odpady dostarczone do PSZOK będą przyjmowane po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie ( np. potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Zawiercie za odpady komunalne, kopia deklaracji o  wysokości  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub  potwierdzenie  złożenia  w/w  deklaracji,  w  przypadku  nieruchomości  wielorodzinnych potwierdzenie  naliczenia  w  czynszu  za mieszkanie  opłaty  za  odpady  komunalne   lub  inny  dokument  potwierdzający  zamieszkanie  na  terenie  Gminy  Zawiercie ).

 d) zastosowanie się do pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu

6. Odpady mogą być dostarczone do PSZOK przez właścicieli, współwłaścicieli, najemców, dzierżawców, użytkowników wieczystych nieruchomości zamieszkałych,

7. Osoby dostarczające odpady są zobowiązane do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK,

8. Do PSZOK odpady mogą być dostarczone wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepą lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.

9. Odpady płynne powinny znajdować w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację umożliwiającą identyfikację odpadów.

10. Na terenie PSZOK prowadzony jest rejestr ilościowy, jakościowy dostarczonych odpadów oraz rejestr nieruchomości, z których dostarczone są odpady,

III. Zasady BHP, Przeciw Pożarowe  i ochrony Środowiska

1. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK,

 2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

 a) przestrzegania zaleceń pracowników PSZOK, a w szczególności w zakresie wskazywania miejsca zdeponowania odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

b) zachowania wymogów przepisów BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska

 3. Na terenie PSZOK zabrania się:

 a) poruszania się osób postronnych nie związanych z procedurą dostarczania odpadów,

 b) przebywania osób niepełnoletnich oraz zwierząt poza pojazdem dostarczającym odpady,

c) wchodzenia do kontenerów, w których deponowane są odpady,

d) używania otwartego ognia i palenia na terenie PSZOK,

e) pozostawienia odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa, zapisami niniejszego Regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu człowieka.

 2. Reklamację dotyczącą niewłaściwego świadczenia usług przez pracowników PSZOK należy zgłosić w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. lub telefonicznie pod nr  32 67 234 81  

lub w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu – tel.32 67 223 40.

Pamiętaj

  • Zmień deklarację w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany
  • Segregując odpady - zapłacisz mniej!
  • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
  • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
  • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
  • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

  • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
  • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
  • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna