REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PSZOK

Strona główna » Punkty zbiórki odpadów » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) » REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PSZOK

wielkość tekstu: A | A | A

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy ZAWIERCIE

zlokalizowanego w ZAWIERCIU przy ulicy Krzywej

 PSZOK jest czynny:

Od poniedziałku do piątku w godzinach

(z  wyjątkiem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)

8: 00 - 18:00

w każdą sobotę w godzinach  

(z  wyjątkiem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)             

9:00- 13:00

DEFINICJE

 Na potrzeby Regulaminu wprowadza się poniższe definicje:

1. PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Zawierciu przy ul. Krzywej.

2. Odpady niebezpieczne - odpady zawierające substancje wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, drażniące, żrące i uczulające, a w szczególności: baterie, akumulatory, przeterminowane leki, termometry, żarówki energooszczędne, świetlówki – pochodzące z gospodarstw domowych. 

3. Gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

4. Punkt adresowy - punkt opisany przez numer porządkowy na danej ulicy. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych punkt opisany przez numer porządkowy na danej ulicy oraz numer lokalu.

I ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Puntu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Zawiercie.
 2. Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Do PSZOK zlokalizowanego w Zawierciu przy  ul. Krzywej, przyjmowane są odpady komunalne selektywnie zebrane, pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zawiercie. Posegregowane odpady komunalne może dostarczyć właściciel lub mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Zawiercie, który jest objęty systemem  gospodarowania odpadami komunalnymi i wnosi z tego tytułu opłaty do Gminy Zawiercie (również za pośrednictwem zarządcy nieruchomości wielorodzinnej).
 4. Dostarczone do PSZOK odpady należy umieszczać na terenie punktu w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, magazynach bądź innych wyznaczonych miejscach.
 5. Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie posegregowane odpady wskazane w punkcie II niniejszego regulaminu. 
 6. Bioodpady (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) z terenu zabudowy wielorodzinnej do PSZOK może dostarczać zarządca nieruchomości (lub pracownik danego zarządcy). Przy dostarczeniu zarządca/pracownik nieruchomości wielorodzinnej wskazuje adres nieruchomości,
  z której pochodzą bioodpady (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie).
 7. Odpady komunalne przekazywane do PSZOK muszą pochodzić z  gospodarstw domowych.
 8. Dostarczane odpady komunalne nie mogą budzić wątpliwości, co do ich pochodzenia
  w szczególności nie powinny pochodzić z działalności gospodarczej lub z nieruchomości niezamieszkałej.
 9. Obowiązki dostarczających odpady:

Przed przyjęciem odpadów właściciele/mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani
są przedstawić dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy (np. potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Zawiercie za odpady komunalne, kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi złożona do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, potwierdzenie złożenia tej deklaracji, zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W  przypadku nieruchomości wielorodzinnych potwierdzenie naliczenia w czynszu za mieszkanie opłaty za odpady komunalne lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie.

 1. Właściciel lub mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej dowozi do PSZOK wysegregowane odpady komunalne na własny koszt i we własnym zakresie.
 2. Za wyładunek odpadów komunalnych odpowiada dostarczający odpady komunalne.
 3. Właściciel lub mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej dostarczając odpady na PSZOK jest zobowiązany na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne w celu weryfikacji jego zawartości.
 4. Właściciel lub mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej podczas rozładunku odpadów komunalnych jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie PSZOK.
 5. Każde przyjęcie odpadów do PSZOK jest ewidencjonowane.
 6. Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 7. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane
  i zanieczyszczone innymi odpadami.
 8. Zabrania się przebywania na terenie PSZOK właścicielom lub mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych  w celu innym niż dostarczenie odpadów, czy uzyskania informacji o odpadach, jakie można dostarczyć na PSZOK.
 9. Opakowania w których znajdują się odpady niebezpieczne powinny być nieuszkodzone  i szczelne oraz winny posiadać informację (etykietkę) umożliwiającą identyfikację  odpadów w chwili przekazania.

II. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

a) Odpady budowlane  i  rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne np. gruz, cegła, pustak, beton, czyste bez zanieczyszczeń w postaci azbestu, ceramiki, pianki, szkła, trzciny, plastiku i elementów drewnianych,

b) Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu (gruz oraz śladowe  ilości  opakowań  materiałów  budowlanych, worki, płytki ścienne              i podłogowe urządzenia  sanitarne tj.  wanna, umywalka, kabina prysznicowa, toaleta,  płyty  kartonowo  - gipsowe, luksfery, panele podłogowe           i ścienne),

c) Bioodpady uwzględniające odpady kuchenne (bez resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego – mięso, kości, ości) oraz odpady z ogrodów (części roślin, liście, trawy , drobne  gałęzie o długości nie przekraczającej 1m, wycięte  rośliny – z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów przy  wycince  drzew). Bioodpady  nie  mogą  zawierać  zanieczyszczeń  natury  nieorganicznej (ziemia, kamienie), pozostałości  po  spaleniu, nie  mogą  być w  stanie  rozkładu. Bioodpady można przywozić luzem lub w workach. W przypadku dostarczenia bioodpadów w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiednich kontenerów, a worki wrzucić do odpowiedniego pojemnika,

d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, telewizory, kosiarki elektryczne, pralki, czajniki elektryczne, zabawki zawierające elementy elektroniczne),

e) Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np.: meble, fotele, kanapy, okna i drzwi  bez  szyb, gumolity, linoleum, dywany, kołdry, wózki). Odpady te winny być opróżnione z zawartości i nie mogą zawierać innych odpadów,

f) Zużyte opony (wyłącznie z  samochodów  osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,  motocykli, wózków,  rowerów, taczek  –  nie  pomalowane),

g) Papier i tektura,

h) Tworzywa sztuczne,

i) Metale,

j) Szkło (opakowania szklane, butelki, słoiki – bez  szkła  okiennego, samochodowego i  hartowanego),

k) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

l) Przeterminowane leki i chemikalia,

ł) Papa odpadowa,

m) Styropian budowlany,

n) Wełna mineralna,

o) Odpady niebezpieczne tj. rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze,  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki.

2.  Limit dostarczenia odpadów do PSZOK wynosi:

a)

odpady budowlane  i rozbiórkowe  o  których  mowa  w części  II pkt.1 litera a) i b) –

 

50kg/mieszkańca / miesiąc  ( nie więcej niż 600kg/rok)

b)

styropian budowlany, wełna mineralna

10 kg/mieszkańca/rok

 

c)

Papa odpadowa

20 kg/mieszkańca/rok .

 

 III. PSZOK nie przyjmuje:

a) azbestu,

b) części samochodowych (np. reflektory, szyby, zderzaki, tapicerka  samochodowa),

c) odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

d) odpadów w nieszczelnych opakowaniach,

e) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

f) wszelkich odpadów wskazujących na to iż pochodzą z działalności gospodarczej, a źródło wytworzenia jest inne niż gospodarstwo domowe,

g) niekompletnego zużytego sprzętu RTV i AGD

h) odzieży, ubrań, materiałów  tekstylnych.

IV. Zasady BHP , Przeciw  Pożarowe  i ochrony Środowiska

1. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.

 2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

 a) przestrzegania zaleceń pracowników PSZOK, w szczególności w zakresie wskazywania miejsca zdeponowania odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

b) zachowania wymogów przepisów BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska

 3. Na terenie PSZOK zabrania się:

 a) poruszania się osób postronnych nie związanych z procedurą dostarczania odpadów,

 b) przebywania osób niepełnoletnich oraz zwierząt poza pojazdem dostarczającym odpady,

c) wchodzenia do kontenerów w których deponowane są odpady,

d) używania otwartego ognia i palenia na terenie PSZOK,

e) pozostawienia odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów każdorazowo:

- jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa, zapisami niniejszego Regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu człowieka;

- jeśli są one dostarczane w sposób niezgodny z regulaminem;

- jeśli stwierdzą, iż dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej. Na tę okoliczność sporządzony zostanie stosowny protokół odmowy przyjęcia;

- jeśli stwierdzono zanieczyszczenie/zmieszanie odpadów komunalnych;

- jeśli dostarczono odpady w niedozwolonym opakowaniu.

 1. W PSZOK prowadzona jest ewidencja nieruchomości, z których przekazywane są odpady,
 2. Obsługa PSZOK ma obowiązek:
 1. Uzyskać od właściciela lub mieszkańca nieruchomości zamieszkałej przekazującego odpady adres nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone, aby zweryfikować możliwość bezpłatnego przekazania  przez niego odpadów,
 2. Sprawdzić zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w punkcie II,
 3. Ewidencjonować i ważyć każdorazowo przywiezione na PSZOK odpady komunalne.
  1. Reklamację dotyczącą niewłaściwego świadczenia usług przez pracowników PSZOK należy zgłosić w  siedzibie   Zakładu  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie lub  telefonicznie pod  nr  32 67 234 81.
  2. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszkańcy mogą złożyć reklamację do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego:
 1. pisemnie,
 2. elektronicznie na adres e-mailowy: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.czystagmina.zawiercie.eu.

Reklamacja powinna zawierać, dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu), szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, miejsce i termin zdarzenia oraz, w przypadku reklamacji złożonej pisemnie, czytelny podpis osoby składającej reklamację.

      Reklamacja, która nie będzie zawierała danych określonych w ust. 2, nie zostanie rozpatrzona.

      Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni. Składający reklamację zostanie powiadomiony o załatwieniu sprawy w formie pisemnej w przypadku złożenia skargi w formie pisemnej lub elektronicznie w przypadku złożenia skargi elektronicznie.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02 stycznia 2020 r.
 2. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Podanie danych jest dozwolone, aczkolwiek odmowa ich udostępnienia jest równoznaczna z brakiem możliwości pozostawienia odpadów na PSZOK.

Mieszkańców dostarczających odpady do PSZOK informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu (siedziba: 42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 53) zwany dalej Administratorem
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem:

- realizacji celów zbiórki odpadów selektywnie odebranych od mieszkańców,

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),

- dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

c) W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innych odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa  lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.

d) Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczania ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody.

e) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu  do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

f) Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości bezpłatnego przekazania odpadów.

VI. Uwagi dodatkowe

 1. Obsługa PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w PSZOK.
 2. Zbierane odpady będą przekazywane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna