Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - pytania i odpowiedzi

Strona główna » Edukacja ekologiczna » Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - pytania i odpowiedzi

wielkość tekstu: A | A | A

Kiedy mam złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Zawiercie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Jakie są konsekwencje, jeżeli zamieszkuje na nieruchomości a do tej pory nie złożyłem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W tej sytuacji mieszkaniec Gminy Zawiercie, właściciel nieruchomości zostanie z urzędu wezwany do złożenia takiej deklaracji. W ostateczności wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Naliczona opłata będzie obowiązywała wstecz od momentu zamieszkania na nieruchomości. Ponoszenie opłaty śmieciowej jest obowiązkowe.

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zabudowy jednorodzinnej składa właściciel nieruchomości, współwłaściciel, najemca ( w przypadku, gdy właściciel nieruchomości w umowie najmu zobowiązuje najemcę do regulowania opłat związanych z gospodarką odpadami), dzierżawca, użytkownik wieczysty, posiadacz, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w imieniu wszystkich mieszkańców, spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca budynku.

Uwaga!

W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej zamieszkują dwie lub więcej rodzin, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, który w imieniu wszystkich mieszkańców musi złożyć jedną deklarację – nie ma możliwości złożenia dwóch lub więcej odrębnych deklaracji z podziałem na gospodarstwa domowe.

Jestem mieszkańcem bloku, czy powinienem złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Nie. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację w imieniu wszystkich lokatorów składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota itp.

Kto powinien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: właściciel nieruchomości czy osoba wynajmująca dom?

W zabudowie jednorodzinnej deklarację wypełnia właściciel nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Właściciel nieruchomości może zobowiązać najemcę do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że właściciel nieruchomości w umowie najmu zobowiązuje najemcę do regulowania opłat związanych z gospodarką odpadami.

 Jestem właścicielem budynku, w którym nikt nie jest zameldowany (nikt nie mieszka), w związku z powyższym, nie są tam produkowane żadne odpady. Czy muszę składać deklarację śmieciową i czy będę ponosił jakieś opłaty?

Gmina Zawiercie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tylko nieruchomości zamieszkałe, których właściciele zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość jest niezamieszkała należy złożyć do tut. Urzędu Miejskiego w Zawierciu deklarację „zerową” zwalniającą z opłaty za wywóz odpadów komunalnych lub stosowne oświadczenie.

Co robić w sytuacji, gdy zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość? 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) w przypadku jakichkolwiek zmian na nieruchomości mających wpływ na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgon, wyprowadzka, narodziny dziecka itp.) mieszkańcy mają 14 dni na złożenie zmiany  deklaracji. W przypadku zgonów lub wyprowadzki  (np. do bloków), jeżeli  zmiana zostanie zgłoszona w późniejszym terminie, będzie ona obowiązywać od miesiąca, w którym została zgłoszona, co oznacza, że nie ma możliwości pomniejszenia opłaty za okres od nastąpienia zmiany do daty złożenia deklaracji, ponieważ zgodnie z art. 6q ust.3 ww ustawy nie stwierdza się nadpłaty w opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego lokatora  sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do opłaty śmieciowej, dlatego pomimo zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zmian w terminie późniejszym niż 14 dni od zamieszkania na nieruchomości nowych osób, opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania na nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego – opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

Czy muszę płacić za dziecko, które jest zameldowane w Zawierciu, ale na okres studiów mieszka w innym mieście i tam odprowadza opłatę za wywóz śmieci? Czy muszę dostarczyć jakieś dokumenty, potwierdzające pobyt mojego dziecka w innym mieście?

Nie. Właściciel nieruchomości składając „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” podaje liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkujących na posesji. Jeżeli dziecko wyjeżdża na czas studiów, to należy złożyć deklarację zmieniającą w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany oraz wyjaśnienie zawierające informacje o miejscu zamieszkania danej osoby. Gmina nie wymaga dokumentów potwierdzających podjęcia przez dziecko studiów.

Czy od opłaty śmieciowej przewidziane są jakieś ulgi obejmujące np. dzieci czy emerytów?

Nie. Każda osoba zamieszkująca lokal objęta jest miesięczną opłatą niezależnie od wieku.

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Czy muszę się sam zaopatrzyć w pojemniki?

Nie. Po złożeniu stosownej deklaracji w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi firma, która wygrała przetarg na odbiór i wywóz odpadów komunalnych wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane. W przypadku posiadania pojemnika na własność, mieszkaniec może udostępnić pojemnik firmie, która odbiera odpady z terenu gminy, podpisując „Oświadczenie o udostępnieniu pojemników”.

Na odpady segregowane zostanie wydany pakiet startowy, który zawiera worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych (czyli plastiku, metali oraz opakowań wielomateriałowych), papieru, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa zalicza do nich odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, edukację ekologiczną oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Jestem właścicielem nowo wybudowanego domu, ale jeszcze w nim nie mieszkam, czy muszę złożyć deklarację?

Nie. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do tutejszego Urzędu Miejskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w momencie wytwarzania na danej nieruchomości odpadów komunalnych musi mieć zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie.

Mam domek letniskowy w Zawierciu, czy muszę składać deklarację?

Nie. Gmina Zawiercie objęła system gospodarowania odpadami komunalnymi, tylko nieruchomości zamieszkałe, czyli takie, w których na stałe zamieszkują mieszkańcy. Domek letniskowy traktowany jest, jako nieruchomość niezamieszkała, na której przebywamy czasowo, rekreacyjnie. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej czy domku letniskowego jest zobowiązany do zawarcia umowy z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w momencie, gdy terenie nieruchomości będą powstawać odpady.

Jakie nieruchomości to nieruchomości niezamieszkałe?

Nieruchomości niezamieszkałe to każda nieruchomość, która nie jest przeznaczona do zamieszkiwania przez osoby fizyczne. Jako nieruchomości niezamieszkałe traktujemy np. domki letniskowe, garaże, ogródki działkowe, zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa, sklepy itp. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w momencie wytwarzania na danej nieruchomości odpadów komunalnych musi mieć zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie.

Zakupiłem dom a poprzedni właściciel złożył deklarację, czy muszę składać nową deklarację?

Tak, należy złożyć deklarację, jako nowy właściciel nieruchomości. Poprzedni właściciel nieruchomości musi również złożyć deklarację tzw. „zerową”, jeśli w pierwszej deklaracji wykazane były osoby zamieszkujące tą nieruchomość.

Czy Gmina Zawiercie będzie wysyłała faktury do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Nie. Gmina Zawiercie nie będzie wysyłała żadnych faktur ani rachunków dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba składająca deklarację musi we własnym zakresie pamiętać, aby dokonać płatności do końca każdego miesiąca za liczbę osób wskazaną w złożonej deklaracji. Płatności można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego na ul. Leśnej 2 i ul. Krzywej 3 lub na indywidualny numer rachunku bankowego.

Na nieruchomości, na której zamieszkuję z rodziną, prowadzę sklep ogólnospożywczy. Do tej pory korzystałem z jednego pojemnika domowego. Czy po zmianach muszę mieć podpisaną umowę na sklep czy złożona deklaracja wystarczy?

Złożona deklaracja dotyczy tylko części nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy a  dostarczony pojemnik przeznaczony jest tylko dla domowników w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej np.: sklepu, salonu fryzjerskiego, punktu usługowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w dodatkowy pojemnik o pojemności minimum 120 l na odpady komunalne zmieszane. W związku z tym właściciel nieruchomości musi we własnym zakresie zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie. Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie znajduje się na stronie internetowej www.czystagmina.zawiercie.eu  w zakładce Podmioty odbierające odpady

Co mogę oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

W Gminie Zawiercie funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) na ul. Podmiejskiej oraz na ul. Krzywej 3.Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są:

 • przy ul. Podmiejskiej  - 24h na dobę od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, tel. 606 811 501,
 • przy ul. Krzywej 3 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9:00 – 13:00, tel. 32 67 234 81 wew. 33

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Zawiercie w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych mogą dowozić bez limitu następujące rodzaje odpadów: odpady ulegające biodegradacji, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki. Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również oddać do PSZOK-ów odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 50 kg/mieszkańca/miesiąc (max 600kg/rok).

Odpady dostarczane do PSZOK-a muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Na terenie PSZOK-ów prowadzony jest rejestr ilościowy, jakościowy dostarczonych odpadów oraz rejestr osób dostarczających odpady.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 3 oraz przy ul. Podmiejskiej są punktami samoobsługowymi. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu dokumentów, rodzaju i ilości przywiezionych odpadów. Osoby dostarczające odpady zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK. Do Punktów odpady mogą być dostarczone wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepą lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację umożliwiającą identyfikację odpadów.

Ważne!

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 3 mieszkańcy mogą również oddać styropian budowlany, wełnę mineralną pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w łącznej ilości 10/kg/mieszkańca/rok oraz papę odpadową pochodzącą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości 20 kg/mieszkańca/rok.

Wyżej wymienione odpady nie będą przyjmowane na PSZOK-u przy ul. Podmiejskiej.

Nadwyżki odpadów limitowanych będą przyjmowane odpłatnie.

Czy oddając odpady do PSZOK- u muszę okazać się dokumentem potwierdzającym uiszczanie opłaty za śmieci?

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Zawiercie po okazaniu jednego z następujących dokumentów:

- dobrowolne okazanie się dowodem osobistym,

- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- potwierdzenie złożenia deklaracji do Urzędu Miejskiego w Zawierciu,

- ostatni dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jakie przedmioty mogę wystawić w dniu wywozu odpadów wielkogabarytowych?

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: wersalki, łóżka, stare meble, stoły, krzesła, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, umywalki, muszle klozetowe, popsute meble ogrodowe.

Co zrobić z odpadami, np. wielkogabarytowymi, jeśli - zgodnie z harmonogramem - są one wywożone 2 razy w roku (na wiosnę i jesień)?

W przypadku, gdy posiadamy odpady wielkogabarytowe np. stare meble a harmonogram nie przewiduje odbioru odpadów w najbliższym czasie, to w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady te można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Co zrobić z gruzem powstałym w przypadku remontu w domu?

Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej (dom, mieszkanie w bloku, wieżowcu) właściciel nieruchomości we własnym zakresie podejmuje się prac remontowych to wytworzone odpady budowlane może przekazać we własnym zakresie do PSZOK, w ilości 50 kg/mieszkańca/miesiąc (maksymalnie 600 kg/ rok). W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości do przeprowadzenia prac remontowych wynajmuje wyspecjalizowaną firmę, to powstałe odpady jak np. gruz budowlany, styropian, powinny zostać zabrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę (koszt powinien być wliczony w cenę usługi). W przypadku dużej ilości odpadów należy wynająć na swój koszt tzw. kolebę od firmy posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie.

Proszę o przykłady odpadów, które nie podlegają segregacji tzn. mogę je wrzucić do pojemnika na zmieszane odpady?

Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy odpady, które nie nadają się do selektywnej zbiórki odpadów jak np.: popiół, zlewki zup, obierki z warzyw i owoców, butelki po oliwie, opakowania papierowe zanieczyszczone tłuszczem np.: po margarynie, maśle, woreczki po mięsie, opakowania styropianowe, w których sprzedawana jest żywność, pieluchy jednorazowe, środki higieny intymnej, maszynki do golenia, szmaty, opakowania styropianowe po zakupionym sprzęcie RTV, lustra, zabawki, szyby, szkło nietłukące typu Duralex, Arcorock, porcelana.

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie jest to konieczne. Opakowania należy jednak opróżniać z zawartości (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika np. z dżemem).

Czy przed wyrzuceniem butelek i słoików należy usuwać z nich etykiety?

Nie, nie ma obowiązku usuwania etykiet z butelek i słoików.

Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi?

Przedmioty jak wózki dziecięce traktowane są, jako odpady wielkogabarytowe, które zbierane są zgodnie z harmonogramem dwa razy w roku, tzn. wiosną i jesienią. Wózek można również oddać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ulicy Podmiejskiej i ul. Krzywej 3. Mniejsze odpady, jak zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie można wyrzucić trawę, liście czy gałęzie?

W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji powinny być zagospodarowane w przydomowym kompostowniku. Jeśli posesja nie jest wyposażona w przydomowy kompostownik to odpady typu trawa, liście, drobne gałązki zbieramy do worków w kolorze brązowym.

W zabudowie wielorodzinnej ustawione są gniazda do selektywnej zbiórki, wyposażone również w pojemniki brązowe z napisem bio.

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?

Zszywki są elementami małymi, dlatego można je pozostawić natomiast elementy takie jak okładki, ramki od kalendarza powinny zostać oddzielone.

Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

Nie. Do pojemnika niebieskiego na papier nie wyrzucamy papieru zanieczyszczonego, jak np.: opakowania po margarynie, maśle, zabrudzonej makulatury.

Gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane np. szkło okienne, ceramikę itp.

Odpady takie jak ceramika, porcelana, potłuczone lustro, szkło nietłukącego typu DURALEX należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

Tego typu przedmioty powinny zostać wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

Do którego pojemnika należy wyrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Opakowania typu: kartony po mleku, sokach są to tzw. tetra paki czyli opakowania wielomateriałowe. Na terenie Gminie Zawiercie zbieramy tworzywa sztuczne (plastik), metale oraz opakowania wielomateriałowe w pojemnikach oraz workach w kolorze żółtym.

Czy butelki PET, kartony oraz puszki należy zgniatać przed wyrzuceniem?

Tak. Butelki PET, kartony po mleku, sokach, puszki powinny być opróżnione i zgniecione przed wrzuceniem ich do pojemnika przeznaczonego na plastik, pozwoli to na redukowanie objętości tych odpadów oraz zachowanie czystości wokół pojemnika.

Na nieruchomości wymieniałem opony w samochodzie, które są już zużyte, co mam z nimi zrobić? Czy mogę je wystawić w dniu wywozu odpadów wielkogabarytowych?

Zużyte opony samochodowe możemy oddać w ramach opłaty za śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Podmiejskiej i ul. Krzywej 3. Opony wystawione w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie zostaną odebrane spod nieruchomości przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów na terenie Gminy Zawiercie.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Sprzęty elektryczne i elektroniczne znajdujące się na nieruchomości można oddać do punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Informacja o punktach zbierających zużyte urządzenia można znaleźć na stronie www.czystagmina.zawiercie.eu w zakładce Punkty Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Podmiejskiej i ul. Krzywej 3. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu nowego sprzętu np. pralki przedsiębiorcy mają obowiązek przyjąć nieodpłatnie zepsuty sprzęt w ramach zakupu nowego ( zepsuta pralka za nową pralkę).

nieodpłatnie stary sprzęt.

Czy mogę wystawić przed posesję odpady segregowane w innych, własnych workach?

Odpady odbierane są spod nieruchomości jednorodzinnej oraz wielorodzinnej zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W przypadku nieruchomości jednorodzinnej mieszkańcy mogą wystawiać odpady zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach stosując odpowiednią kolorystkę obowiązującą w Gminie Zawiercie. Firma odbierająca odpady powinna zostawić na wymianę tyle worków ile mieszkaniec wystawił przed swoją nieruchomość. Dopuszcza się wystawianie odpadów segregowanych we własnych workach, tak aby była widoczna zawartość. Należy jednak pamiętać, że odpady wystawiane we własnych workach nie podlegają wymianie na worki pozostawiane przez przedsiębiorcę.

Czy należy płacić za odbiór dodatkowych worków?

Nie. Za odbiór dodatkowych worków zawierających odpady segregowane płacić nie trzeba tylko należy pamiętać, aby odpady wystawiane były w workach z widoczną zawartością. Zabrany 1 worek nie podlega wymianie na drugi worek przeznaczony do selektywnej zbiórki. Nadmiar zgromadzonych odpadów segregowanych np.: plastiku, papieru, szkło możemy oddać do PSZOK przy ul. Podmiejskiej i ul. Krzywej 3.

Jaki przysługuje mi pojemnik na odpady zmieszane, gdy deklaracja złożona jest na 6 osób?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, odpady komunalne, które nie są gromadzone w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, z uwzględnieniem następujących zasad:

- gospodarstwo domowe liczące do 2 osób – pojemnik 120 l,

- gospodarstwo domowe liczące 3-4 osoby – pojemnik 240 l,

- gospodarstwo domowe liczące od 5-7 osób – pojemnik 120 l oraz 240 l,

- gospodarstwo domowe liczące 8 osób i powyżej – 2 pojemniki po 240 l.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona była na 4 osoby. Posiadam pojemnik 240 l, ale w sezonie grzewczym jest niewystarczający, ponieważ mam dużo popiołu. Czy jest możliwość dostarczenia dodatkowego pojemnika?

Tak, aby otrzymać dodatkowy pojemnik należy złożyć pismo w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej z prośbą o dostarczenie dodatkowego pojemnika ze względu na wytwarzanie większej ilości odpadów.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Zbiórka przeterminowanych leków odbywa się w następujących aptekach:

 • Apteka prywatna mgr farmacji Bogusława Mikosz

ul. Powstańców Śląskich 8

42-400 Zawiercie

 

 • Apteka Prywatna mgr farmacji Wanda Pompa

ul. Bohaterów Westerplatte 33

42-400 Zawiercie

 

 • Apteka Jurajska II Beata Markowska

ul. Sikorskiego 26

42-400 Zawiercie

 

 • Apteka NOVUM

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20

42-400 Zawiercie

 

 • Apteka Dbam o Zdrowie

               ul. Józefa Piłsudskiego 16

               42-400 Zawiercie.

 

 • APTEKA Domagała, Kubara Spółka Jawna

ul. Reymonta 1

42-400 Zawiercie

oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Podmiejskiej w Zawierciu.

Co zrobić z puszkami po farbach, chemikaliach, klejach ?

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy w ramach opłaty za śmieci mogą dowozić odpady tzw. ,,problematyczne” czyli: puszki po farbach i aerozolach, kleje, rozpuszczalniki.

 

 

 

Pamiętaj

 • Zmień deklarację w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany
 • Segregując odpady - zapłacisz mniej!
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna