Informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Strona główna » Deklaracje » Informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wielkość tekstu: A | A | A

Nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!!

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, że od dnia 13 maja 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XXVI/288/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., poz. 3419).

Od tej pory wszystkie zmiany na nieruchomości mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. urodzenia, zgon, wprowadzenie lub wyprowadzenie się osób) należy składać na nowych wzorach!! Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.czystagmina.zawiercie.eu w zakładce Deklaracje, odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2 lub w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Krzywa 3 lub złożyć w formie elektronicznej na platformie ePuap.

Przypominamy mieszkańcom o konieczności składania deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jednorodzinnych, jak i na zarządcach nieruchomości wielorodzinnych.

Od 1 lutego 2020 r. stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi 19,50 zł od osoby zamieszkałej. Ustalono również miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Zawiercie jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny która wynosi 58,50 zł od osoby. 

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkowe. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany zbierać odpady selektywnie. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami konsekwencją niedopełnienia ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie powiadomienie Prezydenta Miasta Zawiercie przez firmę odbierającą odpady o tym fakcie a następnie wszczęcie postępowania przez Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono ustawowego obowiązku.

Opłata za wywóz odpadów pobierana jest w oparciu o deklarację, w której właściciel nieruchomości określa m.in. liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (może być mniejsza lub większa, niż liczba osób zameldowanych). Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a zameldowanych, należy tę różnicę uzasadnić. Np. w przypadku miejsca przebywania lub zameldowania na terenie Gminy Zawiercie należy wpisać dokładny adres zamieszkania/zameldowania. Jeżeli natomiast adres zamieszkania/zameldowania znajduje się poza Gminą Zawiercie, to należy wpisać miasto/gminę/państwo.

Wysokość opłaty miesięcznej, to iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują 2 osoby, to wysokość miesięcznej opłaty wyliczymy w taki sposób: 2 x 19,50 zł = 39 zł miesięcznie.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca i analogicznie w następnych miesiącach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

UWAGA! Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego - opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

W przypadku, gdy w danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje tylko przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał. W nowym miejscu dopiero od następnego miesiąca.

W przypadku składania zmiany deklaracji należy poinformować pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, gdzie została uregulowana opłata za bieżący miesiąc. Pozwoli to uniknąć ponoszenia przez właścicieli nieruchomości podwójnych opłat.

Informujemy mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych, że wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej ww.czystagmina.zawiercie.eu w zakładce „deklaracje”. Wypełniony druk należy składać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Krzywej 3 w Zawierciu (tel. 32 67 223 40). Deklaracje można również złożyć w formie elektronicznej korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl i używając Profilu Zaufanego. W wyszukiwarkę, która znajduje się na stronie epuap.gov.pl, wystarczy wpisać „GMINA ZAWIERCIE”. Następnie w katalogu spraw należy wybrać kolejno funkcje : „ Katalog Spraw”, „Ochrona Środowiska”, „Deklaracja”, po wypełnieniu należy pamiętać o zatwierdzeniu poprzez kliknięcie "Załatw sprawę".

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna