Informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Strona główna » Deklaracje » Informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wielkość tekstu: A | A | A

Każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ten obowiązek dotyczy również: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotów władających nieruchomością, pełnomocnika. W przypadku budynków wielorodzinnych, w którym lokale stanowią odrębną własność, deklarację za wywóz odpadów komunalnych za właścicieli lokali składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.

Od dnia 13 maja 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XXVI/288/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., poz. 3419).

DRUK DEKLARACJI można pobrać ze strony internetowej ww.czystagmina.zawiercie.eu, osbiście w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Krzywej 3, 42-400 Zawiercie lub w Urzędzie Miejskim w Zawierciu przy ulicy Leśnej 2. Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a zameldowanych, należy tę różnicę uzasadnić w załączniku do deklaracji.

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkowe. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami konsekwencją niedopełnienia ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie powiadomienie Prezydenta Miasta Zawiercie przez firmę odbierającą odpady o tym fakcie a następnie wszczęcie postępowania przez Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono ustawowego obowiązku.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA

 • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców - bez względu na to czy są zameldowani czy nie). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, urodzenie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości). Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca i analogicznie w następnych miesiącach. Zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. W takim przypadku zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

 • w terminie 14 dni od powstania pierwszych odpadów na nieruchomości. W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel jest zobowiązany uiścić opłatę za odpady za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

 • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych, że wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

 • osobiście - w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Krzywej 3, 42-400 Zawiercie. (tel. 32 67 223 40),

 • w formie elektronicznej korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl i używając Profilu Zaufanego. W wyszukiwarkę, która znajduje się na stronie epuap.gov.pl, wystarczy wpisać „GMINA ZAWIERCIE”. Następnie w katalogu spraw należy wybrać kolejno funkcje : „ Katalog Spraw”, „Ochrona Środowiska”, „Deklaracja”, po wypełnieniu należy pamiętać o zatwierdzeniu poprzez kliknięcie "Załatw sprawę".

 • wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Zawierciu Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie.

OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW POBIERANA JEST W OPARCIU O DEKLARACJĘ , w której właściciel nieruchomości zgłasza liczę osób zamieszkujących nieruchomość .

Od 1 lutego 2020 r. stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 19,50 zł miesięcznie od osoby, za odpady, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 58,50 zł miesięcznie od osoby – stawka opłaty podwyższonej, jeżeli  właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

  Wysokość opłaty miesięcznej, to iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują 2 osoby, to wysokość miesięcznej opłaty wyliczymy w taki sposób: 2 x 19,50 zł = 39 zł miesięcznie.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą po uprzednim złożeniu deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami skorzystać z częściowego zwolnienia w wysokości 1,50 zł od osoby. Wówczas opłata za segregowane odpady wyniesie miesięcznie 18 zł od osoby zamieszkałej.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne jest dochowanie terminów składania deklaracji.

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość tj. wyprowadzki mieszkańca, i zgłoszenie tej zmiany w późniejszym terminie niż obowiązujący, wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

W przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu, opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego - opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

W przypadku, gdy w danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje tylko przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał. W nowym miejscu dopiero od następnego miesiąca.

W przypadku składania zmiany deklaracji należy poinformować pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, gdzie została uregulowana opłata za bieżący miesiąc. Pozwoli to uniknąć ponoszenia przez właścicieli nieruchomości podwójnych opłat.


 


 


 

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane odpadów, które należy wysegregować.

Formularz zapytaniowy

Świadomość Ekologiczna

 • Jedna osoba w Polsce wytwarza rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych. Możesz to zmienić i zadbać o czyste środowisko dla przyszłych pokoleń. Zapobiegaj kupuj rozsądnie bez zbędnych opakowań i rzeczy, które lądują na wysypisku śmieci.dalej 
 • Wiesz, że za wytwarzane odpady płacimy wszyscy coraz więcej. Dlatego ograniczasz ich zbędne wytwarzanie. Nie kupujesz produktów jednorazowego użytku takich jak torebki foliowe, kubki i butelki plastikowe, słomki.dalej 
 • Niepotrzebne ubrania oddajesz tym którzy ich potrzebują, również zabawki swoich dzieci, które dawno się już nimi nie bawią .dalej 
 • Nie marnujesz, segregujesz. Pamiętasz, że od segregacji wszystko się zaczyna, to wystarczy na wyprodukowanie wielu nowych rzeczy. Dbasz w ten sposób o środowisko, ograniczasz wydobycie surowców naturalnych i ścinania drzew.dalej 
 • Uczysz swoje dziecko dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację w domu, szkole oraz miejscu pracy.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rej._1
 • Rejon_1
 • Rej_2
 • Rejon_2
 • Rej._3
Deklaracja dostępności
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna