Informacja o wyrobach zawierających azbest

Strona główna » Aktualności » Informacja o wyrobach zawierających azbest

wielkość tekstu: A | A | A

Osoby fizyczne, które na swoich nieruchomościach na terenie Gminy Zawiercie posiadają wyroby zawierające azbest, corocznie do dnia 31 stycznia, są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Miejskim w Zawierciu "Informacji o wyrobach zawierających azbest". Informację składa się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31). Jeden egzemplarz informacji właściciel (zarządca lub użytkownik nieruchomości) składa w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, a drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Jeżeli „Informacja” nie była do tej pory składana należy dokonać spisu wyrobów zawierających azbest, w czym pomocny jest formularz pod nazwą „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
(Dz. U. 2010 r. Nr 162, poz. 1089). Poniżej załączamy pliki zawierające wzory wymienionych wyżej druków.

Pozyskane od osób fizycznych (będących właścicielami nieruchomości na terenie Zawiercia) informacje są wprowadzane przez pracownika Urzędu Miejskiego (konkretnie z Referatu Gospodarki Komunalnej) do tzw. Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl). Za pośrednictwem Bazy wygenerowane jest sprawozdanie, które w terminie do dnia 31 marca zostaje przedłożone do Marszałka Województwa Śląskiego. Zebrane w Bazie Azbestowej dane stanowią podstawę aktualizacji załącznika Nr 1 do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zawiercie na lata 2012-2032”, przyjętego uchwałą Nr XXX/294/12 Rady Miejskiej w Zawierciu w dniu 27 grudnia 2012 r. (zmienionej uchwałą Nr LII/520/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 sierpnia 2014r.)

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości położonej w Zawierciu, na której występuje azbest mogą ubiegać się z budżetu Gminy Zawiercie o dotację na prace polegające na likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Przy czym pod pojęciem likwidacji rozumie się rozebranie pokrycia z elementów azbestowych przez uprawnioną jednostkę, transport odpadów przez uprawnionego wykonawcę do miejsca wskazanego w karcie przekazania odpadu. Dotacją nie jest objęty ani zakup, ani usługi związane z nowym pokryciem dachowym lub nową elewacją. Na podstawie uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska (zmienionej uchwałą Nr XXXVI/337/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 maja 2013 r.) dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów zawierających azbest
w wysokości 80% ceny usługi i nie więcej niż 1500,00 PLN. Regulamin oraz wzór wniosku przyznawania dotacji dostępny jest w Poradniku Interesanta w zakładce: Referat Ochrony Środowiska.

Osoby prawne (przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty etc.) z Zawiercia składają stosowną informację bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (więcej na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=41325&grupaj=12.

Osoby prawne mogą ubiegać się o dofinansowanie prac związanych z demontażem pokryć azbestowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W zależności od warunków konkursowych stawiane są beneficjentom różne wymogi, dlatego odsyłamy do śledzenia strony internetowej: http://www.wfosigw.katowice.pl/

czytano: 237 razy

autor: czystagmina.zawiercie.eu

data dodania: 2015-01-13 10:36:11

Pamiętaj

  • Zmień deklarację w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany
  • Segregując odpady - zapłacisz mniej!
  • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
  • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
  • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
  • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

  • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
  • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
  • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna