Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Strona główna » Aktualności » Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

wielkość tekstu: A | A | A

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski ogłasza nabór wniosków o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Termin i sposób składania wniosków o użyczenie zbiornika:

·         Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.zawiercie.eu, www.czystagmina.zawiercie.eu oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Krzywa 3.

·         Wnioski o użyczenie zbiornika można składać od 19 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r.

·         Złożone wnioski poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia.

·         Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją w formie pisemnej, należy składać bezpośrednio do skrzynki podawczej w Urzędzie Miejskim z siedzibą w Zawierciu przy
ul. Leśnej 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42- 400 Zawiercie.

·         O przyznaniu zbiorników decydować będzie kolejność złożonych wniosków rozpatrywanych na bieżąco do momentu wyczerpania puli zakupionych pojemników. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku dla danej nieruchomości o przyznaniu zbiornika decydować będzie kolejność złożonych wniosków dla danej nieruchomości.

Wniosek o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie, który spełni warunki określone w Programie tj.

-        Jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym znajdującej się na terenie Gminy Zawiercie nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej;

-        Na nieruchomość, której dotyczy wniosek złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z wyjątkiem deklaracji „zerowej”;

-        Nie posiada względem Gminy Zawiercie zaległości z tytułu podatków i innych opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

-        Udokumentuje wywiązywanie się z obowiązku prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

·         Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

-        Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości tj. własności, współwłasności, wieczystego użytkowania w formie aktualnego wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub odpisu z ksiąg wieczystych nie starsze niż 3 miesiące. W przypadku braku założonej księgi wieczystej na dzień składania wniosku do posiadanego tytułu prawnego nieruchomości – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.

-        W przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.

-        W przypadku, gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek, przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii umowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu na odprowadzanie ścieków lub ostatniej faktury dotyczącej płatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.

-        W przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii umowy lub dowodów uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku tytułem potwierdzenia wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych
z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy.

·         Na jedną nieruchomość przysługuje użyczenie tylko jednego zbiornika na podstawie podpisanej przez Wnioskodawcę umowy użyczenia na okres 24 miesięcy, po tym okresie zbiornik przechodzi na własność Wnioskodawcy.

Rozpatrywanie wniosków

·      Złożone wnioski będą weryfikowane według kolejności ich złożenia pod względem spełnienia warunków określonych w Programie.

·      W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku, Wnioskodawca o terminie podpisania umowy i odbiorze pojemnika będzie informowany mailowo lub pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku nie podania adresu e-mail.

·      Informacja o odmowie zawarcia umowy z powodu niespełnienia warunków określonych w Programie zostanie przekazana Wnioskodawcy w formie pisemnej.

·      W przypadku niepodpisania umowy użyczenia przez Wnioskodawcę we wskazanym terminie zbiornik  zostanie przyznany kolejnej osobie zgodnie z zapisami Programu.

Podstawą jest Zarządzenie nr 1051/2021 z dnia 15 marca 2021 r.

Szczegóły realizacji Programu określone zostały w załączonym zarządzeniu nr 1051/2021 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 15.03.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” realizowanego na terenie Gminy Zawiercie.

Informacji na temat Programu „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Zawierciu

Ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 223 40 lub 32 67 235 70

czytano: 233 razy

autor: czystagmina.zawiercie.eu

data dodania: 2021-03-24 14:29:00

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane odpadów, które należy wysegregować.

Formularz zapytaniowy

Świadomość Ekologiczna

 • Jedna osoba w Polsce wytwarza rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych. Możesz to zmienić i zadbać o czyste środowisko dla przyszłych pokoleń. Zapobiegaj kupuj rozsądnie bez zbędnych opakowań i rzeczy, które lądują na wysypisku śmieci.dalej 
 • Wiesz, że za wytwarzane odpady płacimy wszyscy coraz więcej. Dlatego ograniczasz ich zbędne wytwarzanie. Nie kupujesz produktów jednorazowego użytku takich jak torebki foliowe, kubki i butelki plastikowe, słomki.dalej 
 • Niepotrzebne ubrania oddajesz tym którzy ich potrzebują, również zabawki swoich dzieci, które dawno się już nimi nie bawią .dalej 
 • Nie marnujesz, segregujesz. Pamiętasz, że od segregacji wszystko się zaczyna, to wystarczy na wyprodukowanie wielu nowych rzeczy. Dbasz w ten sposób o środowisko, ograniczasz wydobycie surowców naturalnych i ścinania drzew.dalej 
 • Uczysz swoje dziecko dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację w domu, szkole oraz miejscu pracy.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rej._1
 • Rejon_1
 • Rej_2
 • Rejon_2
 • Rej._3
Deklaracja dostępności
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna